Förändringsledning

Offentlig sektor står för många olika utmaningar som innebär att nya arbetssätt behöver införas för att möta välfärdsuppdraget. Ofta finns en stor potential att nå nya resultat snabbare, smidigare och med en god arbetsmiljö i fokus.

Kompetensförsörjning, utanförskap och tillgång till infrastruktur är exempel på utmaningar i samhället. Lösningarna är ofta långsiktiga och kräver att olika aktörer når samsyn och kan arbeta tillsammans för nå framgång. Även i den egna organisationen kan det handla om att många perspektiv och logiker behöver vävas samman för att gemensamt och med kraft kunna arbeta vidare i frågan.

Som förändringsledare hjälper Helena er att driva större förändringsarbeten som involverar olika nivåer i organisationen. Vill du samla alla aktörer i rummet processleder Helena workshops och utvecklingsdagar för små och stora grupper (har erfarenhet av att arbeta med 400 personer i samma rum).

Tillgången till digitala verktyg gör det möjligt att skapa effektiva, ändamålsenliga verksamheter att leverera välfärdsuppdraget utifrån medborgarnas förväntningar. Men hur gör man för att komma rätt i utvecklingsprocesserna?  Var börjar man? Hur går man tillväga? Vad är möjligt? Hur hanterar man målkonflikter? Vad har andra gjort som vi kan lära av?

Krister bistår verksamhetsledningar genom alla steg i sina utvecklings- och transformationsresor från att kartlägga nuläge, definierar ändamålsenliga målbilder, stödja resan till målet, genomföra utbildningar samt förändring av arbetssätt.

Förmåga att systematiskt förnya arbetssätt och driva effektiva förändringsprocesser blir alltmer kritiskt för organisationer att lösa problem och möta utmaningar. Ofta finns en stor potential att nå nya resultat snabbare, smidigare och med en god arbetsmiljö i fokus. Men hur gör man för att snabba på övergången från ett läge till ett annat? Vilken systematik finns det? Hur hanterar man prioritering mellan förnyelse och det dagliga arbetet?

Krister är en erfaren förändringsledare med både teoretisk och praktisk erfarenhet från lyckade transformationer i stora och små sammanhang och en given partner för ledare som behöver stöd i dessa processer.

När resurserna tryter är det inte sällan ledningen ser över hur stödresurserna är organiserade. Otydliga uppdrag och mandat präglar ofta samspelet mellan stab och linje.

Tove stödjer ledningen med en process som ger en överblick över nuläget och lägger grunden för den förändring ledningen vill se. I nära partnerskap med ledningen utformas strategier som utgår från kommunstyrelsens uppdrag och de behov som finns i verksamheten.

Är din organisation i behov av en förflyttning där både struktur och kultur behöver jobbas med?

I Ann-Sofies erfarenhetsbank finns allt från framtagande av styrmodell, strategisk näringslivsutveckling, översiktsplanering, utveckling av det digitala ledarskapet till strategiska HR-frågor. Hon har under årens lopp arbetat med förändringsledning i en mängd olika sammanhang.

 

Offentliga organisationer behöver ständigt förnya sig för att kunna leverera inom ramen för det demokratiska uppdraget. Hur kan organisationen effektivt möta välfärdsuppdraget?

Behöver du se över eller redan vet att det behövs förändring är Fredrik en medspelare som kan leda förändringen, ge dig konkreta råd och handlingsstrategier.

Organisation och organisering behöver utvecklas i takt med en modern styrning och ledning. Om din organisation står inför en förändringsresa kan Stefans förmåga att tänka nytt tillsammans med andra och hans mod att agera vara det du söker för att kunna sätta riktning och skapa stabilitet samt nå i mål med en god organisationskultur.

En ny mandatperiod innebär ofta nya personer i nya roller. Ju bättre uppstart och introduktion de förtroendevalda får, desto bättre förutsättningar finns för ett gott samarbete, bra processer och god måluppfyllnad under hela mandatperioden. Läs mer

Vi har ofta hört att kommuner och regioner står inför stora utmaningar, oviss framtid och jobbig ekonomi. Vi tror att denna bild har mer relevans idag än många gånger tidigare.

Vi tror att det ställer särskilda krav men också ger speciella möjligheter att agera och komma samman kring en inriktning och arbetssätt som kommer hjälpa till att nå framgång under den kommande mandatperioden.

Det är nu som det finns ett fönster för att lägga grunden för ny kultur och nya arbetssätt och samtidigt kanske städa ut det som varit gammalt och återhållande.

I den tid då nya och för den skull även gamla koalitioner ska formas så finns det möjligheter för tjänstepersoner att ta initiativ. Möjlighet att etablera mötesplatser och processer som stödjer önskat arbete mellan politisk ledning, opposition och tjänstepersonledning

Läs mer

Det är en utmaning att lyckas som förtroendevald. I sin egen roll, i det legala systemet, i sin nämnd/styrelse, i relation till tjänstepersoner, partikamrater och politiska motståndare. Detta med närvaro av komplexa medielandskap och sociala flöden.

Vi på Public Partner vet att det finns samband mellan ett gott samarbete mellan kunniga politiker och tjänstepersoner i en kommun och utvecklingskraften i den lokala organisationen. Det finns också samband mellan att definiera, samtala och träna rollen som förtroendevald och att begränsa omsättningen på ledamöter och ersättare, speciellt bland unga och nya. Public Partners syn är att förtroendevalda är ledare i de kommunala organisationerna, det är ett ledarskap som behöver få utrymme att definieras och tränas.

Läs mer

 

Vi jobbar med Förändringsledning

Förändringsledning

Ann-Sofie Hedenström

070 666 06 19
Läs mer

Fredrik Nornvall

073 988 67 42
Läs mer

Helena Sjöholm

073 838 80 62
Läs mer

Krister Högne, vd

073 020 84 32
Läs mer

Mats Carlström

072 741 48 77
Läs mer

Patrik Lidström

073 322 01 08
Läs mer

Tove Strömberg

070 310 46 90
Läs mer

Patrik Linder

0767 20 10 60
Läs mer

Sedan 2010 har Public Partner bistått ledare och chefer i offentlig sektor med kvalificerade konsultinsatser.

  • Vi består av ett 20-tal partners/delägare och ett tiotal samarbetspartner som tillsammans utgör vår sammanlagda kompetens och kapacitet.
  • Vårt team har 300 års erfarenhet av ledarskap i offentligt finansierade organisationer och stöttar ett 100-tal uppdragsgivare årligen i hela Sverige.
  • Public Partners varumärke står för kvalitet, erfarenhet och resultatorientering.