Patrik Linder

Specialområde: Förändringsledning, kvalificerat ledningsstöd, relationen mellan politik och förvaltning.

Drivkraft: Jag är förälskad i offentlig sektor. Det som verkligen får igång mig är när saker blir på riktigt. Det vill säga – verklig förändring och förbättring för dem verksamheterna är till för.

Antal år som konsult: Startade som konsult 2023. Mer än 20 års erfarenhet av arbete som ledningsstöd och ledare i offentlig verksamhet.

Varför Public Partner: I Public Partner fann jag en grupp människor som brinner lika mycket för offentlig sektor som jag själv gör. Det är tydligt att Public Partner allra främst drivs av viljan att bidra till sina kunders framgång, vilket var helt avgörande för mitt val.

RESURS INOM:

Förändringsledning kopplat till styrning och ledning
Offentliga organisationer behöver ständigt förbättra och förnya sig för att effektivt kunna möta välfärdsuppdraget. Är din organisation i behov av en förflyttning där både struktur och kultur behöver jobbas med? Patrik har arbetat med ledning och ledningsutveckling i en rad olika kommunala verksamheter genom åren. Det handlar om allt från ledningsgrupper på olika socialförvaltningar och på kommunledningsnivå, i mellanstora och stora kommuner.

Politiska och administrativa processer

Att förstå och kunna hantera politisk styrning på djupet är en allt viktigare kompetens i ett föränderligt politiskt landskap. Patrik har genom åren samlat på sig en stor kunskap och lång erfarenhet kring exempelvis nämndprocesser, ärende- och informationshanteringsprocesser med koppling till rollfördelningen mellan politik och förvaltning. Ett verkligt specialområde som Patrik har verkat i under flera år; som chef och ledare, är just samspelet mellan den politiska dimensionen och förvaltningsdimensionen.

Ledningsstöd (interim)

Organisationer behöver ibland av olika anledningar anlita ett temporärt ledningsstöd i händelse av vakanser eller vid behov av tillfällig projekt- och förändringsledning på plats. Det kan var under en rekryteringsprocess när tjänsten står vakant, men det kan också handla om att ett tillfälligt chefskap är den bästa lösningen för att jobba med en förändringsresa eller att bryta en osund kultur.

I Patrik får ni en erfaren ledare som kan skapa lugn, trygghet och delaktighet. Patrik arbetar utifrån tillitsbaserat ledarskap och har ett coachande förhållningssätt. Patrik har erfarenhet av att arbeta med både större homogena arbetsgrupper och med mindre mer heterogena grupper. Exempel på verksamheter Patrik har varit chef för är; utvecklingsavdelning på socialförvaltning, ekonomiskt bistånd, juridisk avdelning på kommunledningskontor, tillståndsenhet, dödsbohantering, överförmyndarverksamhet, trygghets- och säkerhetsarbete, beredskapsarbete samt HR-avdelning.