Utvecklingsprogram för politiker och tjänstepersoner som ledare

Det är en utmaning att lyckas som förtroendevald. I sin egen roll, i det legala systemet, i sin nämnd/styrelse, i relation till tjänstepersoner, partikamrater och politiska motståndare. Detta med närvaro av komplexa medielandskap och sociala flöden.

Vi på Public Partner vet att det finns samband mellan ett gott samarbete mellan kunniga politiker och tjänstepersoner i en kommun och utvecklingskraften i den lokala organisationen. Det finns också samband mellan att definiera, samtala och träna rollen som förtroendevald och att begränsa omsättningen på ledamöter och ersättare, speciellt bland unga och nya. Public Partners syn är att förtroendevalda är ledare i de kommunala organisationerna, det är ett ledarskap som behöver få utrymme att definieras och tränas.

De lokala behoven skiljer sig åt bland annat beroende på vilken organisation ni valt och vilken roll de förtroendevalda har i styrningen. Följande saker torde vara en grund för alla förtroendevalda (och även så tjänstepersoner som jobbar nära politiken): Det formella kring att vara förtroendevald. Som enskild eller för särskild nämnd/styrelse omfattande:

 • Kommunallag, övriga konstitutionella regler
  Kommun i sitt historiska sammanhang
  De ekonomiska grunderna för kommunal verksamhet

Vi ser att dessa saker gärna kombineras med avsnitt om lokala förutsättningar såsom

 • Egna kommunens historia och särart
 • Den egna strukturen för styrning och ledning, ex ekonomisk planering , verksamhetsplanering
 • Egna viktiga politikområden, ex vision och program
 • Vi ser ett gemensamt planerande av dessa delar och där genomförandet kan ske med interna resurser tillsammans med oss. Vi bistår givetvis här med vår processkompetens

Public Partner tillämpar en pedagogik där deltagarna blir medskapande. Vi är utbildade i olika former av storgruppsmetodik och vi använder individ och gruppkonstellationer för att främja en större förståelse och djupare deltagande. Vi varvar detta med kunskapspass i föreläsningsform.

Den konstart som politiskt ledarskap innebär ska utföras i ett allt svårare landskap.

Sociala media och miljöer gör att det är allt lättare att såra varandra. Tid blir allt mer av en bristvara där uppdragen ska prioriteras. Hot förekommer i högre grad mot lokala politiker samtidigt som partistrukturen blir allt svagare. Rollen som politiker går mot att vara mer individuell

Vi ser att det nya landskapet behöver mer än bara den konstitutionella basen. Vi har goda erfarenheter av att:

 • Samla ”hela systemet” i rummet för att jobba fram gemensamma spelregler.
 • Vi använder hela systemet och dess delar i olika gestaltningar. Exempelvis Nämndsvis, partivis, gruppvis. Vi undersöker när vi
 • tycker det är som bäst och vad som är önskat läge att uppnå
 • Vi hjälper till att sätta spelreglerna för kommande mandatperiod
 • Frågor som kan belysas är hur lika och olika kan vi ha det i nämnder? Hur ska nämnder ha det med varandra?

Vi ser en politisk geografi med spretiga styren, svaga majoriteter och styrande minoriteter. Att leverera i den politiska ledarrollen innebär att behärska andra färdigheter än att svinga sammanträdesklubban, det handlar om att planera och driva en process fram till beslut

Det handlar i mindre grad om att svinga klubba och högre grad om att planera och driva en process Vi ser att det handlar om att stärka förmågan hos presidier att driva ett utvecklat nämnd- och styrelsearbete med träning i följande färdigheter:

 • Utveckla förmågan att leda andra möten än beslutsmöten
 • Anpassa arbetsformer och arbetssätt beroende på frågeställning, vad ska vara ”politiskt”?
 • Leda processer i riktning mot beslut
 • Anpassa arbetsformer till tidsutrymme och väsentligheter

Vi ser även behov av att att få majoriteter att hålla samman (riktat till aktörer i ”majoriteter/styren”) där en utvecklingsinsats kan handla om:

 • Att leda i en komplex förankringsmiljö Våra spelregler i ”styret”
 • Att gestalta olika personliga och partimässiga strukturer och frågor.
 • Att leda en ordförandegrupp Hur gör vi när det är på väg att bli fel eller när det blivit fel?

Goda relationer mellan politiker och tjänstepersoner är en arbetsmiljöfråga. Det är även mer och mer av en konkurrensfördel på kompetensmarknaden. Det finns en ovana av att prata om hur vi ska ha det med varandra.

Det är vår erfarenhet att risken minskar för haveri om spelregler har satts. Ibland händer det ändå, det uppstår haveri i de mänskliga relationerna, i detta fall mellan politiker och tjänstepersoner och det måste kunna tas om hand.

Vi gör utvecklingsinsatser som handlar om att få gemensam förståelse och komma överens mellan politiker och förtroendevalda med följande utgångspunkter: Formalia är grunden men inte allt

 • Synliggöra förväntningar på varandra
 • Undersöka om det är lika eller olika relationer mellan politiker och tjänstepersoner i nämnder och styrelser, när är det som bäst?
 • Vi definierar gemensamma spelregler

Vi gör även utvecklingsinsatser då det exempelvis i en nämnd aldrig varit riktigt bra mellan politiker och politiker eller politiker och tjänstepersoner det vi då gör är att:

 • Identifiera orsak, person, relation, yttre och inre förhållanden
 • Stärka det professionella förhållningssättet mellan olika individer

Ibland blir det jobbigt akut i en relation kanske i en styrelse eller nämnd och kanske mellan politiker och tjänstepersoner vi jobbar då med att:

 • Reda ut formalia kring ärendet
 • Identifiera var det gått snett
 • Synliggöra känslor och reparera de mänskliga och professionella relationerna

Somliga kommuner har en vilja att bejaka och utveckla det politiska ledarskapet. Bland annat så pekas på ett generationsskifte bland förtroendevalda då utvecklingsinsatser behöver erbjudas inom ramen för uppdraget.

Ibland handlar det också om att snabbt få upp ett fungerande samspel mellan politik och tjänstepersoner efter val eller majoritetsskifte.

Det handlar också om lokala analyser och förståelse hos chefer att lyckas i ett politiskt system.

När vi jobbar med dessa frågor är det utifrån lokala förutsättningar men där följande moment kan ingå:

 • Gemensam tolkning av formalia
 • Ta hänsyn till olikheter
 • Definiera framgångsfaktorer och spelregler för att nå resultat för i samspelet mellan politik och förvaltning.
 • Ge utrymme för att utveckla det unika för de olika delarna:
 • Politiker
 • Tjänstepersoner
 • Ledande politiker och tjänstepersoner
 • Nämndsordförande och förvaltningschef
 • Ge utrymme för att definiera det gemensamma för de olika delarna:
 • Politiker
 • Tjänstepersoner
 • Ledande politiker och tjänstepersoner
 • Nämndsordförande och förvaltningschef

Sedan 2010 har Public Partner bistått ledare och chefer i offentlig sektor med kvalificerade konsultinsatser.

 • Vi består av ett 20-tal partners/delägare och ett tiotal samarbetspartner som tillsammans utgör vår sammanlagda kompetens och kapacitet.
 • Vårt team har 300 års erfarenhet av ledarskap i offentligt finansierade organisationer och stöttar ett 100-tal uppdragsgivare årligen i hela Sverige.
 • Public Partners varumärke står för kvalitet, erfarenhet och resultatorientering.