Roland Lexén

Specialområde: Samhällsbyggnad, Lokal och regional utveckling, Moderator

Drivkraft: Att skapa konkreta resultat i komplexa miljöer där aktörer som styrs av olika logiker

Antal år som konsult: 30+

Varför Public Partner: Ett sammanhang som präglas av systemförståelse av samhället och respekt för demokratiska styrsystem

RESURS INOM:

Samspel mellan politik och förvaltning
Regioner och kommuner står inför stora utmaningar inom kompetensförsörjning, verksamhetsutveckling och ekonomi. Dessa utmaningar är än mer relevanta idag än tidigare och ställer särskilda krav på nya arbetssätt.

Genom att etablera nya mötesplatser och förtydliga processer som stödjer önskat arbete mellan politisk ledning, opposition och tjänstepersonledning kan ni tillsammans växla upp arbetet i styrprocesserna.

Roland har erfarenhet och verktyg som bidrar till att ge förutsättningar för politisk ledning, opposition och tjänstepersonsledning att agera i sina respektive roller för att nå framgång i förändring.

Näringslivsutveckling genom att samspel mellan kommun och näringsliv
Näringslivet utvecklas i innovativa och kreativa miljöer som också är attraktiva att bo och verka i. Kommuner arbetar hårt med att stärka sin attraktion som både plats och arbetsgivare. Näringsliv och kommun blir som starkast när de har gemensamma ambitioner och när olikheter blir berikande i stället för hämmande. Gemensamma ambitioner kan uttryckas i ett samspelskontrakt eller Handslag som får bli vägledande för hur kommun och näringsliv ska arbeta tillsammans.

Roland har erfarenhet och modeller för hur näringslivsutveckling genom samspel mellan kommun och näringsliv.

Lokal och regional utveckling
Kommuner har ett inbyggt utvecklingsuppdrag i att vara kommun. Regioner har ansvar för det regionala utvecklingsansvaret och tar fram regionala utvecklingsstrategier. Avståndet mellan det lokala kommunala perspektivet och det regionala är i många fall långt. Olika logiker gör att det är svårt att få gemensam framdrift. Kommunerna har svårt att omsätta den regionala utvecklingsstrategin på lokal nivå.

Roland har erfarenhet att knyta samman lokala och regionala utvecklingsambitioner genom en förändrad styrning och ledning i befintliga lokala och regionala strukturer.

Samhällsbyggnad
I snabbt växande kommuner är samhällsbyggnadsfrågorna helt avgörande. Ju bättre processer för samhällsbyggnadsprocessen en kommun har, desto enklare blir det för er att nå tillväxtmål och skapa värde för medborgare och företagare. Att bygga bostäder är ett konkret sätt att förbättra förutsättningar att klara kompetensförsörjningen.

Roland har erfarenhet av att etablera en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess med fokus på att skapa resultat.

Moderator
Roland har erfarenhet av att vara moderator i både större och mindre sammanhang i en stor spännvidd av teman bland annat under Almedalsveckan.

Organisationsutveckling