Våra hörnstenar

Demokrati och självstyre

I våra uppdrag tar vi vår utgångspunkt i en djup respekt för de värden som har sin grund i den representativa demokratin och i den kommunala självstyrelsen. Vi stödjer offentligt finansierade organisationer i deras ambitioner att utveckla välfärden, till nytta för såväl dagens som morgondagens medborgare. Vårt samhällsengagemang är en tydlig drivkraft.

Din framgång

Vår mission är att göra dig och din ledning framgångsrik i era ambitioner att utveckla styrning och ledning. Förståelsen för din särskilda situation är en förutsättning för ett konsultstöd som skapar framgång. Din framgång är vårt mål.

Helhet och sammanhang

För oss utgör strategier, strukturer och människor ett sammanhang och en helhet. Allt med medborgarnyttan och kundnyttan som utgångspunkt. Den viktigaste pusselbiten i detta helhetsperspektiv är människorna själva. I sina olika roller och uppgifter – i och utanför din organisation.

Engagemang och medskapande för resultat

Medskapande i arbetet med styrning, ledning och utveckling skapar förutsättningar för att ord blir verklighet och att avsedda resultat uppnås. Allt grundat på en insikt om att det är processen bakom dina förslag och beslut som avgör kraften i genomförandet. Engagerade människor ger kraft i våra uppdrag. Genom engagemanget omsätts visioner och mål i konkret handling

Sedan 2010 har Public Partner bistått ledare och chefer i offentlig sektor med kvalificerade konsultinsatser.

  • Vi består av ett 20-tal partners/delägare och ett tiotal samarbetspartner som tillsammans utgör vår sammanlagda kompetens och kapacitet.
  • Vårt team har 300 års erfarenhet av ledarskap i offentligt finansierade organisationer och stöttar ett 100-tal uppdragsgivare årligen i hela Sverige.
  • Public Partners varumärke står för kvalitet, erfarenhet och resultatorientering.