Ledarskap och ledningsgruppsutveckling

Chefsuppdraget blir alltmer komplext och omfattande. Utmaningarna är många och det kan vara svårt att hitta fokus både i ledningsgruppen och i chefsuppdraget. Kanske behöver ni utveckla styrelse eller ledningsgrupp genom att höja blicken, tydliggöra riktning och driva utveckling? Eller hitta nya arbetssätt där politisk ledning, opposition och tjänstepersonledning tillsammans kan växla upp arbetet i styrprocesserna.

Du har just tagit steget till en ny ledarnivå och har nu fått uppdraget att leda via chefer. Du är nyfiken på vad denna ledarnivå rymmer som skiljer sig åt från den du haft tidigare då du lett via medarbetare.

Eva har genom åren mött många chefer som leder via andra chefer som söker efter guidning i ledaruppgiften och hur de kan utveckla sina färdigheter att åstadkomma resultat genom andra chefer. Eva erbjuder riktad handledning till chefer och ledningsgrupper som vill utvecklas och nyttja kraften i sin ledningsorganisation och sina ledningskedjor.

Att leda sig själv, att låta sig ledas och att leda andra är förmågor som står alltmer i fokus i ljuset av att ta eget ansvar för mening och utveckling. Självledarskap innebär att man tar vara på medarbetares egen kapacitet till problemlösning och ansvarstagande och är något de flesta organisationer gynnas av.

Eva ger chef och medarbetare inspiration till hur den egna förmågan till självledarskap kan övas upp.

Chefsuppdraget blir alltmer komplext och omfattande. Du som chef förväntas kunna hantera såväl strategiska som akuta operativa frågor. Utmaningarna är många i de kommunala verksamheterna och det kan vara svårt att hitta fokus både i ledningsgruppen och i chefsuppdraget.

Helena har lång erfarenhet av att arbeta i och med ledningsgrupper och har egen erfarenhet av det komplexa kommunala chefsuppdraget. Med Helenas hjälp får du hjälp att utveckla ditt ledarskap och ta din ledningsgrupp till nästa nivå samtidigt som hon med ett varmt hjärta tar vara på kraften hos medarbetare och chefer.

Kommunala bolagsstyrelser bemannas oftast av förtroendevalda. Det kan vara en utmaning att som styrelseledamot förstå sin roll i bolagets kontext och att lämna partipolitiken utanför styrelserummet. Samtidigt blir det i tider av snabba förändringar allt viktigare med en styrelse som har förmåga att höja blicken, tydliggöra riktning och driva utveckling. En trygg grupp som tar gemensamt ledarskap och där styrelseledamöters enskilda kompetenser tas till vara blir framgångsfaktorer. Det ställer särskilda krav på ledamöterna och i synnerhet ordföranden.

Helena har tio års erfarenhet av styrelsearbete och kan med sin kompetens inom ledarskap hjälpa er att utveckla styrelsearbete både när det gäller struktur och form och att stärka styrelsen som grupp i syfte att aktivt kunna delta i bolagets utveckling.

Samspelet inom politik och mellan politik och tjänstepersoner är en växande utmaning i många kommuner.

Åke har erfarenhet av att rusta politik och förvaltning inför kommande mandatperioder, skapa förståelse för skillnaden i uppdrag och logik och lägga grunden för ett bra samspel.

Han har också erfarenhet av att hjälpa nämnder som senare in i mandatperioden behöver stöd och hjälp för att få till en fungerande ärendeprocess och ett fungerande nämndsarbete.

Att omsätta sin ledarerfarenhet och bli en framgångsrik konsult innebär stora möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen utifrån en ny roll. Men hur lyckas man? Vad innebär det? Hur skaffar jag mig kunder? Vilka förmågor krävs i konsultyrket? Hur utvecklar jag konsultaffären? Vilka verktyg och processer behöver jag?

Krister är mentor, coach och utvecklingsstöd som underlättar övergången från ledare till framgångsrik konsult i framtiden.

Offentliga organisationer behöver ständigt förnya sig för att kunna leverera inom ramen för det demokratiska uppdraget. Hur kan organisationen effektivt möta framtidens välfärdsuppdrag? Behöver du se över ledningsgruppens arbetssätt eller genomföra ett komplext förändringsarbete är Mikael en medspelare som kan leda förändringen samt ge dig strategiska och konkreta råd.

Behöver du förflytta din ledningsgrupp från att vara ett informationsforum till ett effektivt team där ett + ett blir mer än två och där gruppmedlemmarna får förutsättningar att bidra till hela organisationens framgång?

Malin bidrar till att göra din ledningsgrupp skickligare genom att tydliggöra det gemensamma uppdraget, klargöra roller och identifiera vilka frågor som särskilt vinner på att hanteras i just ledningsgruppen. Härigenom skapas förutsättningar för ett tillitsfullt teamarbete där medlemmarna både kan och vill bidra i det större sammanhanget.

Regioner och kommuner står inför stora utmaningar inom kompetensförsörjning, verksamhetsutveckling och ekonomi. Dessa utmaningar är än mer relevanta idag än tidigare och ställer särskilda krav på nya arbetssätt.

Genom att etablera nya mötesplatser och förtydliga processer som stödjer önskat arbete mellan politisk ledning, opposition och tjänstepersonledning kan ni tillsammans växla upp arbetet i styrprocesserna.

Roland har erfarenhet och verktyg som bidrar till att ge förutsättningar för politisk ledning, opposition och tjänstepersonsledning att agera i sina respektive roller för att nå framgång i förändring.

Den offentliga verksamheten står inför mycket stora utmaningar kring kompetensförsörjning, ekonomiska utmaningar och snabba förändringar i omvärlden. Detta kräver en välutvecklad ledning och styrning som klarar att hålla i samtidigt som den driver utveckling.

Stefan har en bred kompetensbakgrund och har god insikt i komplexiteten i leding i politiskt styrda organisationer och blir därmed snabbt produktiv i nya chefsroller.

Vi jobbar med Ledarskap och ledarutveckling

Anna Sandborgh

070-549 43 11

Eva Lagbo Bergqvist

070 292 23 12
Läs mer

Helena Sjöholm

073 838 80 62
Läs mer

Krister Högne, vd

073 020 84 32
Läs mer

Malin Danielsson

072 702 21 18
Läs mer

Mikael Nissén

072 324 70 58
Läs mer

Roland Lexén

070 653 04 02
Läs mer

Torsten Sjöström

070 – 632 17 00

Åke Chadell

073 688 40 31
Läs mer

Elin Brunell

070 885 22 23
Läs mer

Sedan 2010 har Public Partner bistått ledare och chefer i offentlig sektor med kvalificerade konsultinsatser.

  • Vi består av ett 20-tal partners/delägare och ett tiotal samarbetspartner som tillsammans utgör vår sammanlagda kompetens och kapacitet.
  • Vårt team har 300 års erfarenhet av ledarskap i offentligt finansierade organisationer och stöttar ett 100-tal uppdragsgivare årligen i hela Sverige.
  • Public Partners varumärke står för kvalitet, erfarenhet och resultatorientering.