Tove Strömberg

tove@publicpartner.se 070 310 46 90

Specialområde: Processledare, ledningsgruppsutveckling, utredning, förändringsledning

Drivkraft: Jag tror på demokratin och de institutioner vi byggt för att upprätthålla den. Jag vill stärka dessa och därigenom vara en pusselbit för att skapa en hållbar och mänsklig framtid.

Antal år som konsult: 17

Varför Public Partner: Jag vill bidra till att stärka den representativa demokratin och i den kommunala självstyrelsen. Jag tror på att strategier, strukturer och människor ska ses i ett sammanhang.

RESURS INOM:

Ökad effektivitet i kommunens styr- och stödprocesser
När resurserna tryter är det inte sällan ledningen ser över hur stödresurserna är organiserade. Otydliga uppdrag och mandat präglar ofta samspelet mellan stab och linje.

Tove stödjer ledningen med en process som ger en överblick över nuläget och lägger grunden för den förändring ledningen vill se. I nära partnerskap med ledningen utformas strategier som utgår från kommunstyrelsens uppdrag och de behov som finns i verksamheten.

Ordning och reda i kommunens relation med föreningslivet
För att kunna ge ett bra stöd till föreningslivet behöver kommunen ha koll på sina olika roller i relation till föreningslivet, föreningslivets logik och vilka möjligheter och begränsningar som finns i olika lagar.

I nära partnerskap med kommunen tar Tove fram en analys av exempelvis kontantbidragssystemet, Idéburet Offentligt Partnerskap, de arenor kommunen använder för kommunikation med föreningarna, bokningssystemet och dess villkor, hyres-/arrendeavtal och driftformer. Analysen bildar utgångspunkten för att samla systemet kring ett gemensamt förhållningssätt och tydligare roller.

Stärka kommunens styrförmåga
Planering- och uppföljningsprocesser upplevs vara tidsbovar och stjäla resurser och uppmärksamhet från den verksamhet som arbetar nära medborgarna. Potentialen i att använda planering- och uppföljningsprocessen för analys, organisatoriskt lärande och bättre beslutsfattande nyttjas inte.

Utifrån en kartläggning av styrkor och svagheter i nuvarande processer utvecklar Tove i nära dialog med kommunledningen grunderna för hur processerna tydligare kan stärka förmågan att styra och leda verksamheten.

Översyn/utredning av offentliga verksamheter
Kraven på effektiv verksamhet och önskan om att optimera resurser driver ofta fram en önskan om att se över hur verksamheten är organiserad eller hur arbetssätt och förhållningssätt kan utvecklas.

Tove har bred erfarenhet av att genomföra översyner och utredningar av offentlig verksamhet. Den röda tråden är fokus på hur styrning och ledning av verksamheten kan stärkas. Tove har ett helhetstänk som säkerställer att du får en gedigen översyn av din verksamhet utan att förlora hur verksamheten hänger ihop med helheten.