En tid då allting sammanfaller
– hot eller möjlighet?

Vi har ofta hört att kommuner och regioner står inför stora utmaningar, oviss framtid och jobbig ekonomi. Vi tror att denna bild har mer relevans idag än många gånger tidigare.

Vi tror att det ställer särskilda krav men också ger speciella möjligheter att agera och komma samman kring en inriktning och arbetssätt som kommer hjälpa till att nå framgång under den kommande mandatperioden.

Det är nu som det finns ett fönster för att lägga grunden för ny kultur och nya arbetssätt och samtidigt kanske städa ut det som varit gammalt och återhållande.

I den tid då nya och för den skull även gamla koalitioner ska formas så finns det möjligheter för tjänstepersoner att ta initiativ. Möjlighet att etablera mötesplatser och processer som stödjer önskat arbete mellan styre, opposition och tjänstepersonledning

Faktabaserad uppstart av ny mandatperiod – en arbetsmodell för att etablera struktur och systematik

  • Omvärld. Vilka möjligheter och utmaningar kan vi förvänta oss att omvärlden ställer på oss under året och mandatperioden? Ekonomi, demografi, miljö, sociala faktorer mm.
  • Vårt nuläge. Vad är vårt läge idag, i organisationen vad gäller ekonomi, kvalitet samt hur vi ligger till i vår förmåga att svara upp emot förväntningar i och utanför kommunen
  • Samlad analys. Vår samlade bedömning av vårt läge, framtida förutsättningar och största utmaningar/möjligheter
    Våra behov av förändring. Vilka är de viktigaste förändringarna som vi behöver ta oss an under året och mandatperioden?
  • Arbets- och förhållningssätt. Vilka arbets- och förhållningssätt ska vara rådande under den kommande mandatperioden för att nå framgång i förändring, men också ge förutsättningar för styren, opposition och tjänstepersonsledning att agera i sina respektive roller?

Nu finns det ett tidsfönster för att agera – för en bra start av den nya mandatperioden

Utifrån lång tids erfarenhet av arbete i landets kommuner och regioner så har vi på Public Partner observerat några framgångsfaktorer för att kunna etablera fungerande styrning och ledning. Detta även i svåra tider och med besvärliga mandatförhållanden.

  1. Använd er uppföljnings- och planeringsprocess. Låt ert arbetet med årsredovisning och budgetsuppstart utgöra ramen.
  2. Samla alla aktörer i rummet. En bred politisk representation, ledande tjänstepersoner och arbetssätt som gör att alla kommer till tals och kan bidra.
  3. Det som är sant måste få sägas. En gemensam analys som sedan kan ligga till grund för olika tolkningar, perspektiv och politik.
  4. Ord måste bli handling! Säkerställ genomslag och resultat av fattade beslut.

Vill du prata vidare om det här? Hör av dig!

Vår affärsidé uttrycker syftet med konsultföretaget Public Partner:

Att för ledningarna i offentligt finansierade organisationer erbjuda kvalificerat konsult­stöd så att de kan utveckla sin styrning och ledning och därigenom skapa goda resultat i ett föränderligt samhälle.

VÅRA HÖRNSTENAR