Programmet.

Unikt för Public Partners ledarutvecklingsprogram NEXT är att vi fokuserar på helheten i politiskt styrda organisationer med tydliga exempel ur verkligheten. Programmet har tre fokusområden.

1. Omvärld

I denna del av programmet utforskar vi olika samhällstrender och diskuterar hur olika organisationer kan välja att förhålla sig till dessa utifrån lokala förutsättningar. Varje kommun, landsting och region befinner sig i ett rörligt landskap där yttre påverkan är mycket viktig. Men hur ska den bemötas? Detta perspektiv genomsyrar alla delar av programmet och de frågeställningar vi utgår ifrån är bland annat:

 • Vilka samhällstrender ser vi?
 • Vilka av dess kan vi påverka?
 • Hur ska vi förhålla oss till dessa trender?
 • Vilken roll har vår organisation i detta landskap?
 • Vilka är våra specifika förutsättningar?
 • Vilka visioner, mål och strategier har vi?
 • Vilka utmaningar står vi inför?

Detta är begrepp som vi anser ryms under välkända teman som omvärldsspaning, omvärldsanalys, strategifrågor och framtidsorienterad politik.

En del av det omgivande samhällets trender måste vi se och förstå för att kunna förhålla oss till. Detta går att se på global, nationell, regional och lokal nivå. Vi vet och förstår att det alltid finns lokala förutsättningar att ta hänsyn till. Därför är vårt program utformat med fokus på deltagarnas egen situation. Vi vill fördjupa möjligheten att se och förstå hur utvecklingstrender och tendenser påverkar just din organisation. Hur kan ni skapa de unika strategier som utvecklar det samhälle där ni befinner er?

2. System

I denna del av programmet fokuserar vi på de olika delsystem som utgör vår lokala representativa demokrati. Utgångspunkten är att de olika systemen är beroende av varandra och har en egen logik. Tillsammans undersöker vi komplexiteten och ömsesidigheten mellan olika system. De främsta och viktigaste delsystemen i politiskt styrda organisationer är det politiska systemet och tjänstemannasystemet. Därför kommer särskild vikt att läggas vid just dessa.

Vi menar att en ökad förståelse för de olika delsystemen är central för att kunna utvecklas och fungera som framgångsrik ledare i politiskt styrda organisationer. Då du som deltagare är med och påverkar innehållet i programmet står din dagliga situation och dess system i fokus. Här diskuterar vi bland annat brukarlogik, medias logik, olika starka professioners logik, medborgarlogik, beställarlogik och utförarlogik. Några av de frågor vi berör i denna programdel är:

 • Hur ska man styra och leda i komplexa system?
 • Vad betyder samspelet mellan politik och profession?
 • Hur kan jag arbeta för att stödja ett gott samspel mellan politiker och chefer?
 • Vad innebär det att leda verksamheter som bedrivs i annan regi?
 • Hur leder man i en konkurrensutsatt värld?

3. Relationer

I denna del av programmet undersöker vi fungerande relationer och utforskar betydelsen av fungerande kontaktnät. Här väger vi in såväl personliga aspekter som yttre dimensioner. Precis som i andra delar av programmet utgår vi från deltagarnas verklighet med exempel från din egen vardag.

Vår grundläggande syn på politiskt styrda organisationer är att de består av människor som i sin yrkesroll driver organisationen framåt för att uppnå de mål som politikerna har satt upp. Detta görs till stor del genom sociala kontakter och därför är just relationer något som behöver fungera för att en organisation ska fungera. Vi ser organisationer som sociala konstruktioner där du som ledare spelar en avgörande roll.

Hur väl dessa sociala relationer fungerar beror till stor del på olika aktörers medvetenhet om sig själva och andra. Vi kallar detta för de yttre och de inre relationerna.

Precis som i programmets andra fokusområden bjuds du som deltagare in att delta med din erfarenhet och verklighet. Dina vardagliga upplevelser och problem spelar en avgörande roll. Några av de punkter vi kommer beröra i denna programdel är följande:

 • Självmedvetenhet.
 • Mina identifikationer.
 • Hur är jag som ledare?
 • Hur fungerar min vilja?
 • Hur ser jag på min makt?
 • Hur får jag mina medarbetare med mig?
 • Delägarskap i ledarskapet.
 • Det kommunikativa och pedagogiska ledarskapet.
HÄMTA PROGRAMMET

NEXT Alumni

Next Alumni erbjuder tidigare deltagare en möjlighet till fortsatt påfyllning och möjligheter att både hålla liv i det nätverk man skapat i den grupp man gick i, men också att utöka sitt nätverk. Ett nätverk öppet för alla som genomgått Public Partners ledarutvecklingsprogram NEXT.

Nulägesanalys

Syftet med nulägesanalysen är att ge tillfälle till konkreta exempel och djupare förståelse genom att tillsammans möta verklighet och vardag

Under kursens gång genomförs reflekterande nulägesanalyser i några av deltagarnas kommuner, landsting eller regioner av ett konsultteam med programdeltagare och en handledare från Public Partner.

Syftet med nulägesanalysen är att ge tillfälle till konkreta exempel och djupare förståelse genom att tillsammans möta verklighet och vardag inom ramen för programmet. Detta görs på plats i några av deltagarnas organisationer och kopplas samman med konkreta frågor om styrning och ledarskap i vardagen. De medverkande organisationerna får en nulägesanalys som belyser styrkor och svagheter i organisationen samt möjlighet till upplysande samtal med erfarna ledare från andra organisationer.

En grupp med programdeltagare besöker en organisation under två dagar. Inför besöket går gruppen igenom relevant dokumentation såsom styrmodell, visions- och måldokument och kvalitetsrapporter. Organisationens styrning och ledning prioriteras.

Under den första dagen intervjuas ledning och nyckelpersoner. Var och en utför 4-5 intervjuer, enskilt eller i grupp. På kvällen sammanställs materialet och en analys skapas. Under arbetets andra dag möter gruppen representanter för den politiska ledningen och tjänstemannaledningen för att presentera sin analys. Här sker en gemensam dialog och tolkning av materialet innan arbetsgruppen slutligen gör en egen utvärdering. Vid nästa möte i programmet görs en sammanfattning av uppdragets resultat och gruppens reflektioner.