Programmet

Public Partners toppledarprogram NEXT fokuserar på helheten i politiskt styrda organisationer med tydliga exempel ur verkligheten. Programmet omfattar 14 dagar och är indelat i fem moduler.

Programmet hjälper dig att navigera både i den komplexa kommunala och regionala tillvaron. Vi använder flera olika perspektiv för att ge dig bättre förutsättningar att styra och leda i en föränderlig värld. Här tar vi avstamp i de möjligheter och utmaningar som ryms i varje deltagares egen verklighet. Något som ger dig en unik inblick i den pågående utvecklingen i flera olika kommuner.

Innehållet i modulerna presenteras nedan.

1. Omvärlden och kommunens ramverk

I denna del av programmet utforskar vi olika samhällstrender. Vi diskuterar hur skilda organisationer kan välja att förhålla sig till trenderna utifrån sina lokala förutsättningar.

Varje kommun och region befinner sig i ett rörligt landskap med stark yttre påverkan. Men hur ska den bemötas? Detta perspektiv genomsyrar alla delar av programmet, och vi utgår från frågeställningar som:

 • Vilka samhällstrender ser vi?
 • Vilka av dessa kan vi påverka?
 • Hur ska vi förhålla oss till dessa trender?
 • Vilken roll har vår organisation i detta landskap?
 • Vilka är våra specifika förutsättningar?
 • Vilka visioner, mål och strategier har vi?
 • Vilka utmaningar står vi inför?

Alla dessa ryms under välkända teman som omvärldsspaning, omvärldsanalys, strategifrågor och framtidsorienterad politik.

Det är viktigt att se, förstå och förhålla sig till trenderna i det omgivande samhället. Detta är tydligt på global, nationell, regional och lokal nivå. Samtidigt vet vi att det alltid finns lokala förutsättningar att ta hänsyn till. Därför är vårt program utformat med fokus på deltagarnas egen situation.

Vi vill fördjupa möjligheten att se och förstå hur utvecklingstrender och tendenser påverkar just din organisation. Hur skapar ni de unika strategier som utvecklar det samhälle där ni befinner er?

Modulen innehåller dessutom en fördjupad beskrivning av kommunens/regionens omfattande uppdrag och vad som styr det kommunala uppdraget. Till sist berörs även flera andra förutsättningar som kommunens ekonomi.

2. Vår konstitution och kommunens olika logiker

En ledare i en politiskt styrd organisation behöver stå stadigt i vår svenska konstitution. Grundlagarna och främst regeringsformen lägger grunden för hur Sverige ska styras. Redan i den första paragrafen i regeringsformen slås fast att Sverige styrs genom kommunalt självstyre.

Det politiska utrymmet och det kommunala självstyret utmanas av det statliga styret. Att förstå den statliga styrkedjan är en viktig parameter för ledare i en kommun eller region. Vi orienterar deltagarna kring kommunallagen, förvaltningslagen samt de speciallagstiftningar som styr verksamheten i nämnder med myndighetsutövning. Vi introducerar systemteori som en grund för att förstå komplexa system.

I denna modul fokuserar vi på de olika delsystem som utgör vår lokala representativa demokrati. Utgångspunkten är att de olika systemen är beroende av varandra och har en egen logik. Tillsammans undersöker vi komplexiteten och ömsesidigheten mellan olika system. De främsta och viktigaste delsystemen i politiskt styrda organisationer är det politiska systemet och tjänstemannasystemet. Därför kommer särskild vikt att läggas vid just dessa.

Vi menar att en ökad förståelse för de olika delsystemen är central för att kunna utvecklas och fungera som framgångsrik ledare i politiskt styrda organisationer. Då du som deltagare är med och påverkar innehållet i programmet står din dagliga situation och dess system i fokus.

Här diskuterar vi bland annat politisk logik, tjänstepersonslogik, stab- och linjelogik, fackens logik, starka professioners logik, medias logik och hur alla dessa är beroende av varandra. Att förstå dessa är en förutsättning för ett bra ledarskap i en politiskt styrd organisation. Några av de frågor vi berör i denna programdel är:

 • Hur ska man styra och leda i komplexa system?
 • Hur får man till ett bra samspel mellan politik och profession?
 • Hur kan jag arbeta för att stödja ett gott samspel mellan politiker och chefer?

Vi undersöker hur väl fungerande relationerna är i ditt kontaktnät. Här väger vi in såväl personliga aspekter som yttre dimensioner. Precis som i andra delar av programmet utgår vi från deltagarnas verklighet med exempel från deras egen vardag.

Vår grundläggande syn på politiskt styrda organisationer är att de består av människor som i sin yrkesroll driver organisationen framåt för att uppnå de mål som politikerna har satt upp. Detta görs till stor del genom sociala kontakter och därför är just relationer något som behöver fungera för att en organisation ska fungera. Vi ser organisationer som sociala konstruktioner där du som ledare spelar en avgörande roll. Hur väl dessa sociala relationer fungerar beror till stor del på olika aktörers medvetenhet om sig själva och andra.

3. Styrning och ledning – nulägesanalys

En del av vårt ledarutvecklingsprogram är att du tillsammans med andra genomför en nulägesanalys avseende styrning och ledning. Och det på plats i en annan kommun än din egen. Syftet med analysen är att ge tillfälle till konkreta exempel och djupare förståelse genom att tillsammans möta verklighet och vardag.

Cirka fyra personer i ett team från NEXT besöker en organisation under två dagar. Inför besöket går gruppen igenom relevant dokumentation som styrmodell, visions- och måldokument och kvalitetsrapporter. Vi prioriterar organisationens styrning och ledning.

Under den första dagen intervjuas ledning och nyckelpersoner. Var och en utför 4-5 intervjuer, enskilt eller i grupp. På kvällen sammanställs och analyseras materialet.

Under arbetets andra dag möter teamet representanter för den politiska ledningen och tjänstemannaledningen för att presentera sin analys. Här sker en gemensam dialog och tolkning av materialet innan gruppen slutligen gör en egen utvärdering.

Vid nästa möte i programmet görs en sammanfattning av uppdragets resultat och gruppens egna reflektioner.

De medverkande organisationerna får en nulägesanalys som belyser styrkor och svagheter i organisationen samt möjlighet till upplysande samtal med erfarna ledare från NEXT.

4. Fungerande och icke fungerande grupper

I den fjärde modulen följer vi upp arbetet med nulägesanalysen som genomförts under mellanperioden. Dessutom fördjupar vi oss i systemteori med fokus på grupper och individer. Du får reflektera över roller du haft i olika sammanhang samt din erfarenhet av fungerande och icke fungerande grupper. Vi fördjupar oss särskilt i ledningsgruppen och i vad forskning säger om team och grupper.

Här ryms frågor som

 • Hur medveten är du om vilken roll du tar i olika sammanhang?
 • Vilka erfarenheter har du av att arbeta i dysfunktionella/funktionella grupper?
 • Hur arbetar du med din ledningsgrupp?
 • Vilka möjligheter och utmaningar finns för dig och din ledningsgrupp?
 • Hur ser du på din ledarposition och din makt?

5. Förändringsledarskap

Ledarskapet innehåller ständig förändring eller utveckling. Därför har vi samlat ett antal teorier, metoder och verktyg som vi använder inom ett förändringsinitiativ i hemkommunen. Ett arbetssätt där teori, metod och praktik flätas samman.

Modulen avslutas med ett block om din framtid och hur den kan tänkas gestalta sig.

Frågor i denna modul handlar om:

 • Vilka utgångspunkter har du i ditt utvecklingsarbete?
 • Vad innebär det att arbeta med strategiska frågor?
 • Vilka är centrala steg i ett förändringsarbete?
 • Hur ser du på motstånd?
 • Vilka kan vara centrala steg i ett genomarbetat förändringsinitiativ för dig?
 • Hur ser du på framtiden?

Lärpartner

Som en del av utbildningen bildas lärpar där varje deltagare uppmanas hålla kontakt med sin lärpartner mellan de olika kursmodulerna. Detta ger en bra möjlighet att följa varandras ledarskapsutveckling och stötta varandra i individuella utmaningar i vardagen.

NEXT ALUMNI

Next Alumni erbjuder tidigare deltagare en möjlighet till fortsatt påfyllning och möjligheter att både hålla liv i det nätverk man skapat i den grupp man gick i, men också att utöka sitt nätverk. Ett nätverk öppet för alla som genomgått Public Partners ledarutvecklingsprogram NEXT.

TIDIGARE DELTAGARE OM NEXT:

”Den öppna atmosfären och en känsla av lugn i uppgifter.”
”Skönt att varva ner, reflektera och lyssna på andras berättelser.”
”Nu förstår jag mycket bättre hur allt hänger ihop.”