Processledning

Välfärdsuppdraget är brett och spänner både över förvaltning och politisk organisation. En allt högre grad av komplexitet innebär ett ökat behov av samverkan inom och mellan organisationer och externa aktörer. Public Partner kan bidra till att skapa en djupare förståelse för olika logiker, drivkrafter och skapa förutsättningar för att få all kraft i samma riktning.

I kommuner som växer har samhällsbyggandet som helhet att orientera om och anpassa sig till en annan utvecklingssituation än den som varit. Utmaningarna är ofta att gå från tydliga faser som planering och förvaltning till arbetssätt som stödjer löpande utveckling och genomförande. Det kräver mer samverkan med externa aktörer men också internt över förvaltnings-, bolags- och avdelningsgränser.

Evas och Åkes långa erfarenhet inom området ger ett gott stöd till kommuner som vill förflytta fokus från drift och förvaltning till planering och utveckling och få till en mer effektfull samverkan mellan kommunens samhällsbyggande funktioner.

Säkerhetsarbetet står i dag högt upp på agendan och utgår numera från ett betydligt bredare och mer samlat arbetssätt, som inom flera områden behöver inkludera medborgarnas behov av trygghetsskapande åtgärder. Krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, informationssäkerhet och cybersäkerhet flyter samman och den tekniska infrastrukturen står i fokus i säkerhetsarbetet.

Kommunledningens vilja blir här avgörande för styrning och ledning då ansvaret till stor del är kopplat till rollen som arbetsgivare, fastighetsägare och verksamhetsutövare. Eva gör genomlysningar åt kommunledningar som vill utveckla organisation och arbetssätt inom kommunen och i samverkan med andra.

För att kunna ge ett bra stöd till föreningslivet behöver kommunen ha koll på sina olika roller i relation till föreningslivet, föreningslivets logik och vilka möjligheter och begränsningar som finns i olika lagar.

I nära partnerskap med kommunen tar Tove fram en analys av exempelvis kontantbidragssystemet, Idéburet Offentligt Partnerskap, de arenor kommunen använder för kommunikation med föreningarna, bokningssystemet och dess villkor, hyres-/arrendeavtal och driftformer. Analysen bildar utgångspunkten för att samla systemet kring ett gemensamt förhållningssätt och tydligare roller.

Planering- och uppföljningsprocesser upplevs vara tidsbovar och stjäla resurser och uppmärksamhet från den verksamhet som arbetar nära medborgarna. Potentialen i att använda planering- och uppföljningsprocessen för analys, organisatoriskt lärande och bättre beslutsfattande nyttjas inte.

Utifrån en kartläggning av styrkor och svagheter i nuvarande processer utvecklar Tove i nära dialog med kommunledningen grunderna för hur processerna tydligare kan stärka förmågan att styra och leda verksamheten.

Nämndhantering och ärendehantering brukar sägas vara demokratibranschens blodomlopp. Ann-Sofie har stor kunskap och lång erfarenhet av processer som nämndprocess, ärende- och informationshantering samt rollfördelningen mellan politik och förvaltning i dessa processer.

Ann-Sofie kan såväl utbilda i kommunallagen, offentlighet- och sekretesslagstiftningen och GDPR som att se över och ge förslag på förbättringar på din kommuns eller regions hantering av dessa processer.

Det kommunala välfärdsuppdraget är brett. Socialtjänst, samhällsbyggnad, skola, vård- och omsorg och kultur och fritid är några centrala områden. Därtill finns stödprocesser som exempelvis HR, ekonomi och säkerhet. Uppdraget spänner både över förvaltningen och den politiska organisationen.

Fredrik har konsulterfarenheter från områden i en kommun. Oavsett om du behöver dyka ner i något specifikt sakområde eller behöver stöd i att få delarna att hänga ihop med helheten är Fredrik en resurs som är trygg att ha vid sin sida.

Visionsarbeten, strategigenerering, situationsanalys inför förändringsarbete, förbättrat samspel mellan stab och linje eller mellan politik och tjänstepersoner är några exempel på när människor behöver samlas i större sammanhang och engageras i gemensamma frågor.

Malin är duktig på att få fatt i de svåra frågorna och genuint nyfiken på det som av olika skäl inte lirar. Med engagemang och erfarenhet faciliterar hon grupper för att åstadkomma samskapande och förflyttning.

Bakom goda skolresultat ligger oftast ett systematiskt kvalitetsarbete som genomsyrar hela verksamheten och som driver all kraft i samma riktning. Utmaningar handlar ofta om att säkerställa en god analys på enhetsnivå samt att rikta ljuset mot utveckling som påverkar kvaliteten i undervisningen. Det är här det avgörs!

Malin har erfarenhet och verktyg som kan hjälpa din kommun att få syn på de områden som är viktiga för er att hantera och bidra till att ni på ett systematiskt sätt kanalisera resurser och insatser där de bäst behövs för att nå goda resultat.

Näringslivet utvecklas i innovativa och kreativa miljöer som också är attraktiva att bo och verka i. Kommuner arbetar hårt med att stärka sin attraktion som både plats och arbetsgivare. Näringsliv och kommun blir som starkast när de har gemensamma ambitioner och när olikheter blir berikande i stället för hämmande. Gemensamma ambitioner kan uttryckas i ett samspelskontrakt eller Handslag som får bli vägledande för hur kommun och näringsliv ska arbeta tillsammans.

Roland har erfarenhet och modeller för hur näringslivsutveckling genom samspel mellan kommun och näringsliv.

Kommuner har ett inbyggt utvecklingsuppdrag i att vara kommun. Regioner har ansvar för det regionala utvecklingsansvaret och tar fram regionala utvecklingsstrategier. Avståndet mellan det lokala kommunala perspektivet och det regionala är i många fall långt. Olika logiker gör att det är svårt att få gemensam framdrift. Kommunerna har svårt att omsätta den regionala utvecklingsstrategin på lokal nivå.

Roland har erfarenhet att knyta samman lokala och regionala utvecklingsambitioner genom en förändrad styrning och ledning i befintliga lokala och regionala strukturer.

I snabbt växande kommuner är samhällsbyggnadsfrågorna helt avgörande. Ju bättre processer för samhällsbyggnadsprocessen en kommun har, desto enklare blir det för er att nå tillväxtmål och skapa värde för medborgare och företagare. Att bygga bostäder är ett konkret sätt att förbättra förutsättningar att klara kompetensförsörjningen.

Roland har erfarenhet av att vara moderator i både större och mindre sammanhang i en stor spännvidd av teman bland annat under Almedalsveckan.

Att förstå den politiska logiken på djupet är en allt viktigare kompetens i ett föränderligt politiskt landskap, där fler och fler kommuner och regioner styrs av politiska ledningar i minoritet. Ärendeberedningen och nämndprocessen är de strukturer där politik och förvaltning möts i den kommunala vardagen.

Sofia kan med sin erfarenhet från både den politiska sfären och från uppdrag som kanslichef i flera kommuner stötta din organisation att skapa ömsesidig förståelse och acceptans för parternas olika behov, förutsättningar och drivkrafter.

Public Partner ser att tvärsektoriella frågor som handlar om integration, hållbarhet, jämställdhet, miljö, trygghet, säkerhet och medborgardialog får allt större betydelse för kommunen och dess roll som samhällsaktör samt utförare och beställare av välfärdstjänster

Läs mer

Vi jobbar med Processledning

Ann-Sofie Hedenström

070 666 06 19
Läs mer

Eva Lagbo Bergqvist

070 292 23 12
Läs mer

Fredrik Nornvall

073 988 67 42
Läs mer

Malin Danielsson

072 702 21 18
Läs mer

Roland Lexén

070 653 04 02
Läs mer

Sofia Spolander

070 950 15 03
Läs mer

Tove Strömberg

070 310 46 90
Läs mer

Åke Chadell

073 688 40 31
Läs mer

Ingela Netz

070 239 85 57
Läs mer

Sedan 2010 har Public Partner bistått ledare och chefer i offentlig sektor med kvalificerade konsultinsatser.

  • Vi består av ett 20-tal partners/delägare och ett tiotal samarbetspartner som tillsammans utgör vår sammanlagda kompetens och kapacitet.
  • Vårt team har 300 års erfarenhet av ledarskap i offentligt finansierade organisationer och stöttar ett 100-tal uppdragsgivare årligen i hela Sverige.
  • Public Partners varumärke står för kvalitet, erfarenhet och resultatorientering.