”I huvudet på VD” – styrning och ledning in i framtiden

2023-04-05. Stockholm. Styrning och ledning in i framtiden

Styrning och ledning av olika välfärdssystem i till exempel en kommun handlar, enligt min uppfattning, om att identifiera och analysera systemet utifrån dess syfte, helhet, delar och dess sammanhang. Genom att zooma ut och hitta dess styrkor och svagheter i förhållande till aktuell utvecklingssituation kan man sedan fundera på potential till förbättringar och eller anpassningar som behövs i systemet, vilka kan formuleras i så kallade systempåverkande mål. I denna process skiljer vi på styrning och ledning. Om styrning representerar strukturer, riktlinjer, uppföljning och styrmedel för att skapa hållbarhet i systemen så representeras ledning av ledarskap, medarbetarskap, arbetskultur och arbetssätt. Genom att balansera båda dessa perspektiv framöver kan organisationen börja en förflyttning från nuläge till önskat läge, det vill säga att gå från vision till verklighet. Det önskade läget behöver värderas i förhållande till kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö. Vi kan kalla det resultatorientering.

I grund och botten är detta en övergripande beskrivning av en organisations utvecklingsprocess. Den finns alltid där, mer eller mindre uttalade, med eller utan konsultstöd och med eller utan ordentliga data eller fakta som grund för beslut. Men, en sak är säker och det är att de som inte jobbar aktivt och resultatorienterat med sin utvecklingsresan har svårt att nå fram till önskade effektmål.

Jag tror att utvecklingsprocessen blir bättre med en ordentlig analysmodell som utgångspunkt. Jag tror att det blir bättre om det finns bemanning med kompetens att driva utveckling och jag tror att det blir bättre om man har ett gemensam språkmodell i verksamheten kring hur vi bedriver utveckling och förändring oavsett roll och position.

När jag reflekterar över de pågående uppdrag som vi i Public Partner gör bland offentliga verksamheter runt om i Sverige så handlar det normalt sett om detta. Leveransformerna kan vara som avgränsade konsultinsatser, i utbildningar eller som kvalificerat ledningsstöd för att tillämpa ledarskap. Men i grund och botten handlar det normalt sett om att det finns behov av externt konsultstöd för att gå från vision till verklighet, på ett kontrollerat och effektivt sätt. En reflektion som kommer till mig är att inget system är perfekt, alla system tjänar på att vårdas, utvecklas och anpassas till nya förutsättningar på marknaden. Mer resultatorientering är bra för att möta våra utmaningar.

Vi i Public Partner bistår dagligen ledare och chefer i kommuner och regioner med rådgivning kring strategisk ledning, att lösa sociala problem i verksamheten samt att bistå med utveckling av styrning och ledning.

Några exempel från vår vardag just nu:

• Organisationsutveckling för att höja kvalitet och effektivisera drift av organisation
• Ledarskapsutveckling för att rusta ledarskap
• Processledning för att med involverande och medskapande metoder skapa utvecklingsplaner, med många personer i rummet
• Omvärldsanalyser som bidrag till inspiration och att förstå sin egen utvecklingssituation
• Nulägesanalyser och lärdomar inför kommande utvecklingsprocesser i till exempel skolsystem
• Löpande kvalificerat ledningsstöd som metod för att utveckla organisationer inför framtiden

En sak som jag har noterat är att vi pratar ofta om utmaningar på samhälls-, organisatorisk och individuell nivå. En kritisk framgångsfaktor för att möta dessa utmaningar är att ha koll på sin styrning och ledning. Välkomna till oss och glad påsk.

/K

Sedan 2010 har Public Partner bistått ledare och chefer i offentlig sektor med kvalificerade konsultinsatser. Vi består av ett 20-tal partners/delägare och ett tiotal samarbetspartner som tillsammans utgör vår sammanlagda kompetens och kapacitet. Vårt team har 300 års erfarenhet av ledarskap i offentligt finansierade organisationer och stöttar ett 100-tal uppdragsgivare årligen i hela Sverige. Public Partners varumärke står för kvalitet, erfarenhet och resultatorientering.

Prenumerera på ”I huvudet på VD” eller andra nyheter från Public Partner

Kommentera

I HUVUDET PÅ VD

”I huvudet på VD” – 10 mars 2023

VD-bloggen som löpande belyser mina egna aktuella tankar i relation till Public Partners marknad och ekosystem, både i stort och smått. Public Partner grundades 2010 vilket innebär [...]

I huvudet på VD, 14 oktober 2022

I mitt huvud snurrar två enkla tankar som handlar om förmågor som jag anser att varje organisation kontinuerligt behöver jobba med för att möta sina utmaningar, nämligen [...]