I huvudet på VD, 14 oktober 2022

I mitt huvud snurrar två enkla tankar som handlar om förmågor som jag anser att varje organisation kontinuerligt behöver jobba med för att möta sina utmaningar, nämligen Systemtänkande och Förändringsledning.

För att möta utmaningar och nya förutsättningar så kan man som ledare se på organisationen genom systemglasögon och därigenom analysera helhet, sammanhang, mappa systemets delar, zooma in i olika delsystem och zooma ut för att se hur de hänger ihop i systemet som helhet. Genom systemtänkande kan man med bra precision hitta de insatsområden och prioriterade åtgärder som organisationen behöver genomföra.

För att sedan förflytta verksamhet och människor till ett nytt läge (= uppnå effektmål, önskat läge, ny effektivitet) så finns det en stor potential genom att systematiskt jobba med förändringsledning. Här är det viktigt att hålla i och hålla ut, skapa ett gemensamt språk i organisationen över tid och vara noga med uppföljningar och feedbackloopar. Då kommer hela organisationens förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar i praktiken att bli betydligt bättre och gå snabbare.

För oss som managementkonsulter är dessa två förmågor grundläggande kompetensområden som vi behöver behärska. Hur kan vi hjälpa våra uppdragsgivare genom att tänka system och helhet? Hur kan vi hjälpa vår uppdragsgivare att gå från tänkande till görande.

Jag noterar att det finns några behovsområden där det är vanligt att våra kunder efterfrågar vårt stöd:

1. Organisationsöversyner och genomlysningar, där vi hjälper till med att analysera nulägen, identifiera framtida lägen och identifiera utvecklingsområden (GAP)
2. Utbildningar i ledarskap, systemtänk och förändringsledning, där vi hjälper till med att stärka organisationens egen förmåga (insikter, metoder och verktyg)
3. Löpande ledningsstöd, där vi som oberoende aktör hjälper till med att driva verksamhet och människor genom utvecklings- och förändringsperioder

När jag funderar lite på vilken kapacitet som vi i Public Partner har för att svara upp mot dessa behov så kan jag konstatera följande.

Vår marknadsposition består av ett 100-tal uppdragsgivare årligen, i hela Sverige. Vår leveranskapacitet består av ett 20-tal konsulter och ett tiotal samarbetspartner som tillsammans utgör vår kompetens inom området. Vi når stora delar av våra målgrupper, det vill säga ledare i offentligt finansierade organisationer, via egna ramavtal/dynamiska inköpssystem kompletterat med partnerskap och allianser där så är lämpligt.

Vårt team har 300 års erfarenhet av ledarskap i offentligt finansierade organisationer. Vi har ett varumärke som står för kvalitet, erfarenhet och resultatorientering. Vi investerar 220 dagar årligen i vår egen gemensamma kompetensutveckling, bland annat i systemtänk, konsultrollen och förändringsledning. Vi har ett toppledarprogram i egen regi – som vi kallar Next – och genom det har vi hittills utbildat och rustat runt 150 ledare inför att ta ett större chefsuppdrag i politiskt styrda organisationer.

Vi står alltså väl rustade för att möta upp de behov som för närvarande utvecklas på vår marknad. Välkommen till oss.

Ha en fin helg.

/K

Prenumerera på ”I huvudet på VD” eller andra nyheter från Public Partner

Kommentera

I HUVUDET PÅ VD

”I huvudet på VD” – 10 mars 2023

VD-bloggen som löpande belyser mina egna aktuella tankar i relation till Public Partners marknad och ekosystem, både i stort och smått. Public Partner grundades 2010 vilket innebär [...]

I huvudet på VD, 14 oktober 2022

I mitt huvud snurrar två enkla tankar som handlar om förmågor som jag anser att varje organisation kontinuerligt behöver jobba med för att möta sina utmaningar, nämligen [...]