Våra hörnstenar

Vår KONSULTIDÉ sammanfattar vad Du som kund och uppdragsgivare skall möta i Dina kontakter med Public Partner. Konsultidén ska genomsyra alla våra uppdrag och kännas igen hos varje Public Partner – konsult. Allt för att skapa största möjliga effekt och värde för Dig som uppdragsgivare. Vi formulerar vår konsultidé i fyra hörnstenar

Public Partner har sitt säte vid Slussen i Stockholm, i korsningen Hornsgatan-Götgatan. Adressen är Hornsgatan 1. Det är en mötesplats snarare än ett konsultkontor, en plats där våra kunder och samarbetspartners träffar oss och varandra, lånar ett rum för ett ledningsgruppsmöte eller deltar i någon av våra aktiviteter, En plats, helt enkelt, som stimulerar till kreativa samtal och utvecklande möten.

I våra uppdrag återkommer tre kärnfrågor. De överlappar inte sällan varandra och uppdragen innefattar därför ofta delar av såväl styrning, struktur och ledning.

Hur styrs din organisation?

Vi stödjer dig i att tydliggöra organisationens sammanhang och omvärldssituation och hjälper dig att i inriktning, mål och strategier få en bra anpassning till förutsättningarna. Exempel på uppdrag är:

• processledning av omvärldsseminarier och visions- och målprocesser
• genomlysningar av hur styrningen fungerar och når ut.
• utvärderingar av måluppfyllelsen

Hur ser strukturen ut?

Vi stödjer dig i att organisera verksamheten för att bäst understödja dess syfte och mål, och i ditt arbete med att skapa och utveckla stödjande system och modeller.
Exempel på uppdrag är:
• organisationsöversyner
• översyn av styrmodeller och uppföljningssystem
• organisationslabb för ökad förståelse över gränserna

Hur fungerar ledningen?

Vi hjälper dig att utveckla förmågan hos ledare och medarbetare att åstadkomma resultat, i riktning mot organisationens ambitioner och mål. Ledarutveckling, ledningsgrupper och kultur, är några nyckelbegrepp.
Exempel på uppdrag är:
• Ledarutvecklingsprogram för chefer och förtroendevalda
• Analyser av organisationskultur och samverkansförmåga
• Coachning av grupper och enskilda chefer