Integritetspolicy

Vi kan behöva spara och behandla personuppgifter om dig, så som, namn, företag, epost-adress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skapa inbjudningar och besökslistor för event eller följa upp kontaktförfrågningar.

Vi har fått dina uppgifter från formulär på webbplatsen. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är en intresseavvvägning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge ett relevant behov finns.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Public Partner använder den internetbaserade tjänsten EditNews för att hantera epost-distributionslistor och för att skicka nyhetsbrev och inbjudningar till våra seminarier.

Personuppgiftsansvarig är Public Partner, Hornsgatan 1, 118 46 Stockholm. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@2023.publicpartner.se eller tel 08 660 61 10. Du når vårt dataskyddsombud på info@2023.publicpartner.se eller tel 08 660 61 10. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Vår affärsidé uttrycker syftet med konsultföretaget Public Partner:

Att för ledningarna i offentligt finansierade organisationer erbjuda kvalificerat konsult­stöd så att de kan utveckla sin styrning och ledning och därigenom skapa goda resultat i ett föränderligt samhälle.