Elin Brunell

Specialområde: Organisationsgenomlysningar, styr- och stödprocesser, kommunal samverkan, ledarskaps- och ledningsgruppsutveckling. Processledare för Public Partners toppledarprogram NEXT.

Drivkraft: Jag drivs av en stark vilja att bidra till framgången och förtroendet för de offentliga verksamheter som bär upp demokratin.

Antal år som konsult:Började som konsult på Public Partner 2023. Innan dess verksam i offentlig förvaltning i över 20 år, varav 15 år i olika ledarroller.

Varför Public Partner: Jag har själv varit Public Partners kund och såg i samarbetet med Public Partnerns konsulter det djupa kunnande och stora engagemanget för offentlig sektor som präglar företaget. Här finns ett genuint driv att bidra till kommuners och regioners framgång. Dessutom har jag väldigt roligt tillsammans med mina kollegor!

Genomlysningar


Kraven på att ha en effektiv och samverkande verksamhet i kombination med en önskan om att optimera organisationens resurser driver ofta fram ett behov att se över hur verksamheten är organiserad eller hur arbetssätt och förhållningssätt kan utvecklas.

Elin är en dokumenterat god kommunikatör, som lyssnar in såväl beställaren som de grupper hon processleder. Hon har en förmåga att snabbt identifiera utmaningar och att hitta samskapande lösningar på dessa. Elin ger dig som beslutsfattare stöd i att sätta fingret på vad som orsakar skav i din organisation och ger dig såväl strategiska som handfasta råd i att välja effektiva vägar framåt.

Förändringsledning och organisationsutveckling

Offentliga organisationers förmåga att förnya sig för att klara välfärdsuppdraget är viktigare än någonsin. För att kunna balansera förändringsarbetet och den löpande verksamheten behöver man ofta som ansvarig få stöd.

Elin är en erfaren förändringsledare som binder samman strukturer, samspel och andra aspekter till en helhetsbild som möjliggör den förändring som ni vill uppnå. Hon ger er stöd och vägleder i hur ni kan arbeta systematiskt, transparent och inkluderande med er förändring.

Kommunens styr- och stödfunktioner

När resurserna tryter är det inte sällan ledningen ser över hur styr- och stödresurserna är organiserade. Finns det ett skav mellan dessa och kärnverksamheten? Upplever cheferna i organisationen att de inte får tillräckligt stöd eller att styrningen är otydlig eller alltför omständlig?

Elin har flerårig erfarenhet av att genomlysa och utveckla styr- och stödresurser så att de svarar mot såväl ledningens som målgruppernas behov. Hon skapar tydlighet i uppdraget och mandatet för stabsfunktionerna och ser samspelet mellan stab och linje som en avgörande framgångsfaktor. Med sin bakgrund som jurist säkerställer hon även att alla berörda förstår den regleringen som omgärdar styr-och stödprocesserna.

Ledarskaps- och ledningsgruppsutveckling

Chefsuppdraget blir alltmer komplext och omfattande. Du som chef förväntas kunna hantera såväl strategiska som akuta operativa frågor. Utmaningarna är många i de kommunala verksamheterna och det kan vara svårt att hitta fokus både i ledningsgruppen och i chefsuppdraget.

Elin är processledare i Public Partners toppledarprogram NEXT och har lång erfarenhet av att arbeta med lednings- och andra gruppers utveckling. I Elin får du en processledare som har prisats för sitt ledarskap och är van att ta sig an grupper som behöver utvecklas för att bidra till gruppmedlemmarnas och verksamhetens gemensamma framgång.