Vårt erbjudande.

Det finns såväl potential som utmaningar och tillkortakommanden i alla organisationer. Oavsett samhällssektor eller huvudmannaskap. I våra analyser blir det ofta tydligt. En Public Partner-konsult stannar dock inte vid det. Vår drivkraft är att stödja uppdragsgivaren att lyckas. Vi utmanar genom att vilja våra uppdragsgivares framgång.

Att hjälpa till med förflyttningen från problem och tillkortakommanden till möjlighet, måluppfyllelse och framgång. Vår mission är att stärka dig som kund.
I våra uppdrag återkommer tre kärnfrågor. De överlappar inte sällan varandra och uppdragen innefattar därför ofta delar av såväl styrning, struktur och ledning.

LÄS MER

Public Partner verkar huvudsakligen på en marknad med offentligt finansierade tjänster.
Våra kunder är i de allra flesta fallen kommuner, landsting, regioner, statliga organisationer, kommunalförbund eller kommunförbund.

I våra uppdrag återkommer tre kärnfrågor. De överlappar inte sällan varandra och uppdragen innefattar därför ofta delar av såväl styrning, struktur och ledning.

Hur styrs din organisation?

Vi stödjer dig i att tydliggöra organisationens sammanhang och omvärldssituation och hjälper dig att i inriktning, mål och strategier få en bra anpassning till förutsättningarna. Exempel på uppdrag är:

• processledning av omvärldsseminarier och visions- och målprocesser

• genomlysningar av hur styrningen fungerar och når ut.

• utvärderingar av måluppfyllelsen

Hur ser strukturen ut?

Vi stödjer dig i att organisera verksamheten för att bäst understödja dess syfte och mål, och i ditt arbete med att skapa och utveckla stödjande system och modeller.
Exempel på uppdrag är:

• organisationsöversyner
• översyn av styrmodeller och uppföljningssystem
• organisationslabb för ökad förståelse över gränserna

Hur fungerar ledningen?

Vi hjälper dig att utveckla förmågan hos ledare och medarbetare att åstadkomma resultat, i riktning mot organisationens ambitioner och mål. Ledarutveckling, ledningsgrupper och kultur, är några nyckelbegrepp.
Exempel på uppdrag är:

• Ledarutvecklingsprogram för chefer och förtroendevalda
• Analyser av organisationskultur och samverkansförmåga
• Coachning av grupper och enskilda chefer