default-logo
24
NOV
2016

Ta ledningen och makten över digitaliseringen

Inlägg av :
Kommentarer : Off

digitalisering_1024

Hösten 2015 fattade regeringen beslut om digital förnyelse av det offentliga Sverige. Kommundirektörer och andra ledande befattningshavare i offentliga organisationer vittnar nu om hur kritiskt det är att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. En del vittnar till och med om att det är avgörande för att på längre sikt klara av de samhällsutmaningar vi står inför. Trots det tycks det vara svårt att i praktiken åstadkomma de förändringar som krävs.

Digitaliseringen betraktas fortfarande som en teknikfråga som delegeras till staber eller stödfunktioner att driva, inte sällan utan viljan att i grunden bryta upp gamla hierarkier och arbetssätt. Fokus blir på (inte sällan svårkontrollerade) kostnader för IT-investeringar. Gamla normer och värderingar begränsar tankekraften och rädslan för att maskiner och nya algoritmer ska överta viktiga jobb ger sig ofta till känna. Insatser som krävs för att få med sig medarbetare i nya arbetssätt underskattas.

Utvecklingstakten i omvärlden går allt snabbare. Som exempel kan nämnas att det tog 20 gånger snabbare för Internet att nå 50 miljoner användare jämfört med TV. När vi spanar ut i världen så ser vi globala megatrender som påverkar vår utvecklingssituation. Automatisering av allt som maskiner gör bättre än människor, Internet flyttar in i alla saker, delningsekonomi för bättre resursutnyttjande, nanoteknik och en helt ny generation, milleniums, på väg ut i arbetslivet för att nämna några. Hur ska vi sortera i detta?

Många äro kallade när det gäller att prata om digitalisering och modern teknikutveckling utifrån ett omvärlds- och trendspaningsperspektiv, men få står kvar när ledningsgrupperna i kommuner, landsting och regioner behöver konkret hjälp med att förstå innebörden och hitta möjligheter utifrån sina specifika utvecklingssituationer och behov.

Det är dags att ta ledning och makten över digitaliseringen på lokal nivå. Då med ökad servicenivå och rättssäkerhet som mål. Och med hjälp av produktiva, stolta och friska medarbetare.

Digitaliseringen är nämligen en strategisk styrnings- och ledningsfråga som kräver ägarskap, engagemang och uppföljning från den högsta ledningen i kommuner, landsting och regioner för att lyckas. Frågan är för viktig för att delegeras till experter eller stödfunktioner.

Den önskvärda fokusförskjutningen kan beskrivas i punkterna nedan:

  1. Fokus på verksamhetsutveckling och användning av modern teknik i verksamheten
  2. Fokus på värdeskapande processer och samverkande nätverk, inte på hierarkier
  3. Fokus på kvalitet, rättssäkerhet och effektivitet utifrån ett helhetsperspektiv, inte på kostnader för olika delar separat
  4. Fokus på att förenkla för användare, medborgare och medarbetare genom modern teknik
  5. Fokus på att göra människor produktiva tillsammans i teambaserade arbetssätt, och se maskiner och algoritmer som vänner
  6. Fokus på proaktivitet och innovation, inte att sitta och vänta till det är för sent
  7. Fokus på att tillföra digital kompetens in i ledningsgrupperna, inte delegera till experter

 

Många kommun-, landstings- och regionledningar säger sig inte har tillräckligt grepp om sina IT-investeringar. Nya system och lösningar införs utan att arbetssätten förändras. Effekterna blir lätt systemkrångel och därmed sämre leveranser och konsekvenser för arbetsmiljön.

Uppgiften är att mobilisera chefer och medarbetare i arbetet med att digitalisera Sveriges kommuner, landsting och regioner. Till nytta för medborgare, brukare, kunder och personal.

Den mobiliseringen bör för att lyckas följa samma logik som annat förändringsarbete som kännetecknas av engagemang och delaktighet. I korthet:

  • Utgå från din aktuella utvecklingssituation eftersom den är unik och identifiera verksamhetens viktigaste utvecklingsbehov
  • Måla upp din framtida målbild där människor, processer och teknik samverkar
  • Jobba stegvis med att fylla igen luckan mellan utvecklingssituation och målbild.

 

Krister Högne,
Senior rådgivare Digitalisering, Public Partner

Krister Högne, Senior rådgivare Digitalisering, Public Partner

Krister Högne, Senior rådgivare Digitalisering, Public Partner