Mia Enander Lanner

Jag bygger nätverk och är vass på att upprätta nära relationer och att möjliggöra samverkan mellan centrala aktörer. Mina styrkor är att jag är analytisk, innovativ och jag får andra människor runt mig att växa och känna sig betydelsefulla.

Företagskulturen på Public Partner tilltalar mig – de grundvärderingar som genomsyrar Public Partner – och det känns som om min kompetens och erfarenhet specifikt inom hållbarhet kan bidra på ett bra sätt till den gemensamma utvecklingen.

Jag har under många år arbetat i staten inom kulturarvsområdet men med fokus på organisations- och verksamhetsutveckling. Alltid jobbat på olika sätt med hållbarhet och var med på FN:s första hållbarhetskonferens som ungdomsrepresentant för Röda Korset i Rio de Janeiro 1992, Ungdomar inför UNCED.

Nu senast medgrundare och VD för ett mindre konsultbolag med komplexa uppdrag kring samverkan (näringsliv, kommun och civilsamhälle), destinationsutveckling och frågor rörande utanförskap, integration, ohälsa och klimatomställning.

Nu som då vill jag bidra till att främja tillit och framtidstro samt utveckla trygga och attraktiva organisationer, samhällen och platser där människor vill bo, verka och leva.

Senaste året har jag arbetat med två uppdrag i Nacka kommun som handlade om att kvalitetssäkra verksamhet och externa leverantörers arbete inom arbetsmarknadsinsatser för att fler människor ska komma ut i jobb och egen försörjning. Det andra uppdraget handlade om att implementera (samt integrera ett systemstöd/Agenda 2030 modul i Stratsys i samspel med nuvarande verksamhetsstöd) och efterleva hållbarhetsmålen i Nacka kommun. Jag var där specifikt ansvarig för att lyfta fram och synliggöra det sociala hållbarhetsperspektivet.

Ju större utmaning i ett uppdrag desto större möjligheter men förutsättningen är att vi tar vara på varandras olika kompetens och uppdragsgivarens färdigheter och att vi har modet att alltid värna om resultatet, att det ska göra skillnad på riktigt och att uppdragen i slutändan alltid kommer våra medborgare och lokalsamhällen till godo på allra bästa sätt.

Belöningen är att få bidra till hållbar utveckling, i smått som stort!

 

E-post: mia@publicpartner.se
Telefon: 070-329 49 26

Mia Enander Lanner har mer än 15 års erfarenhet av att leda både chefer och medarbetare i systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete, intern styrning och kontroll, organisations- och verksamhetsutveckling. Mia besitter expertkunskaper inom hållbarhetsarbete med tyngdpunkt på den sociala och ekonomiska dimensionen och rådande klimatomställning. Innehar en Executive MBA från Stockholms universitet.

MEDDELANDE