AXELPRISET2021-12-08T14:16:23+01:00

Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, mottog priset vid en ceremoni på Public Partners kontor den 2 december. Här flankerad av Roger Johansson, ordförande för Public Partner AB. Pristagaren Claes Hultgren, kommunchef i Filipstads kommun, deltog via länk.

Axelpriset ska stärka tilliten till offentlig sektor.

Med ambitionen att lyfta fram personer som stärker tilliten till den offentliga sektorn har Kommuninvest tillsammans  med konsultbyrån Public Partner instiftat Axel-priset. Prissumman uppgår till 50 000 kronor och delas ut årligen sedan 2018.

Att bevara sina rötter och samtidigt bejaka den snabba samhällsutveckling som nu sker är en balansakt. Utma­ningen är att inte tappa bort grunden för vad som utgör kontraktet mellan medbor­gare och offentlig sektor – att våra gemensamma skattefinansierade medel hanteras och används på ett tillitsfullt sätt.

– Vi ska vara stolta över Sveriges långa histo­ria av offentlig verksamhet och den starka vär­degrund som den vilar på. Det handlar om opar­tiskhet och saklighet, om att transparens och offentlighetsprincipen värnas, samt om en god hushållning av vara gemensamma medel. Därtill den tydliga rollfördelningen mellan förtroende­valda och tjänsteman; de förstnämnda ansvarar för att det finns resurser och fattar beslut, medan de senare sköter det dagliga arbetet och genom­för besluten. Jag menar att det är i mötet mellan förtroendevalda, förvaltning och medborgare som tilliten till det svenska samhället skapas, säger Anna Sandborgh vid Public Partner och en av initiativtagarna till Axel-priset.

– Behovet av att lyfta fram och värna den offentliga verksamhetens värdegrund har vuxit fram i kraft av en snabb och omvälvande sam­hällsforändring. En av de starkaste drivkrafterna ar digitaliseringen som i grunden förändrar hur arbetet i offentlig sektor kan utföras och hur kommunikationen mellan offentlighet och med­borgaren sker. Offentlig sektor står dessutom inför en generationsväxling när stora grupper medarbetare går i pension och nya generationer tar vid. Just därför är det viktigt att inte tappa kopplingen till de historiska rötter och grund­värderingar som svensk offentlig verksamhet vilar på, sager Anna Sandborgh. Det är mot denna bakgrund som Kommun­invest och Public Partner nu tycker att det ar hög tid att årligen uppmärksamma en eller flera personer som i sin gärning inom offentlig sektor levandegör dessa värden och därmed stärker til­liten till samhällskontraktet.

– Det vi vi belöna är förmågan att ta med sig dessa värden in i nutiden och applicera dem på dagens samhälle och de nya förutsättningar som gäller, säger Anna Sandborgh.

– Från Kommuninvests sida gor vi bedöm­ningen att det kommer att bli allt viktigare att lyfta fram och stärka kommunala kunskaper och värderingar, inte minst för att göra det attraktivt att verka i den kommunala sektorn. Ett pris av den här typen kan bli ett viktigt sätt att bidra till att göra sektorn mera attraktiv för rekrytering av både förtroendevalda och tjänstepersoner, säger Ulf Bengtsson, direktor och föreningsstyrelsens sekreterare vid Kommuninvest. Det slutliga valet av pristagare görs av ordfö­rande och VD i Public Partner samt ordförande, vice ordförande och VD i Kommuninvest. Kret­sen av pristagare kan omfatta tjänstepersoner, forskare, förtroendevalda och andra som priser vill sätta ljuset på. Axel-priset kommer att delas ut varje år med start hösten 2018. Prissumman är på 50 000 kronor.

Text: Susanna Kull, ur Kommuninvest Dialog 2/2018.

För att betona den offentliga verksamhetens his­toriska rötter, principer, resultat och hållbarhet har priset fått sitt namn efter grunda­ren av den svenska statsapparaten, rikskanslern och statsbyggaren Axel Oxenstierna (1583-1654). Han bildade ämbetsverk och delade in landet i län vars gränser fortfarande gäller i stort.

Priset delas ut i samarbete med Kommuninvest, svenska kommuners och landstings eget låneinstitut. Kommuninvest ägs av 288 svenska kommuner och landsting/regioner för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är Sveriges sjätte största kreditinstitut och den störste långivaren till svenska kommuner och landsting/regioner.

LÄS MER

Årets Axelpristagare korade

Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, och Claes Hultgren, kommunchef i Filipstads kommun, tilldelades 2020 års Axelpris vid en livesänd ceremoni på onsdagskvällen. – Våra två pristagare personifierar de värden som den offentliga verksamheten bygger på, med vår representativa demokrati och den lokala självstyrelsen som två grundbultar, säger Roger Johansson, ordförande för Public Partner AB.

Årets Axelpris går till Annika Wallenskog och Claes Hultgren

Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, och Claes Hultgren, kommunchef i Filipstads kommun, tilldelas 2020 års Axelpris. De två pristagarna får utmärkelsen, inklusive en prissumma på 25 000 kr var, vid en ceremoni som startar kl 17.15 i eftermiddag. Bakom Axelpriset står kreditinstitutet Kommuninvest och konsultföretaget Public Partner.

Till toppen