Välkommen Rune Nordström!

Public Partner förstärks av Rune Nordström som associerad konsult. Rune är också styrelseordförande i moderbolaget i Public Partner Group.

Rune är en drivande entreprenör med erfarenheter från styrelsearbete, företagsledning, marknad, samhälle och politik.

Under sina år som konsult har Rune arbetat med många olika typer av uppdrag. Det har bland annat handlat om ledning, styrning, strategi, opinionsbildning, varumärkesrådgivning, krishantering och kriskommunikation med mera. Uppdragsgivare har varit företag, organisationer och offentlig sektor.

Rune har under den största delen av sitt yrkesliv haft ledande befattningar bland annat som direktör på Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet och som informationschef på den statliga myndigheten Arbetslivsinstitutet.

Under några år var Rune hel- och deltidspolitiker i sin hemkommun Lidingö som kommunalråd, vice ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i utbildningsnämnden med flera uppdrag.

Rune arbetar idag med rådgivning och stöd till ledningar i offentlig sektor, företag och organisationer inom affärsutveckling, strategi, interim management, varumärken och styrelseuppdrag.

MER

AKTUELLT

Ärendeprocessen – kommunens blodomlopp

Har du ordning på ärendeprocessen i din kommun? Tycker du att beslutsunderlaget kommer i tid? Håller den kvalitet som du förväntar dig och behöver? Är dina förtroendevalda nöjda? Fungerar beslutsfattandet vid sammanträdet med tanke på beslutsunderlaget? Blir besluten så tydliga att det inte råder tveksamheter när besluteten ska genomföras? Gör ni lika i de olika förvaltningarna? Vet handläggarna om vad som krävs av en handläggare? Vill de förtroendevalda vara med i utformningen av tjänsteskrivelserna?

Ett år av pandemi – är det tid för att andas och lära?

För drygt ett år sedan drabbades Sverige tillsammans med stora delar av världen av Corona-pandemin. Få av oss trodde då att den fortsatt skulle pågå under våren 2021 och minnet av pandemins initiala fas bleknar successivt. Pandemin har visat att vi i delar av landet saknade förmåga att skydda de sköraste äldre, vi famlade i vår förmåga att anskaffa skyddsutrustning och bristen på samordning mellan olika nyckelaktörer i hanteringen av krisen var tämligen uppenbar i uppstarten.

Så lyckas du med ditt dataskyddsarbete i offentlig sektor

Det är ett ökande problem för många offentliga aktörer att hantera sitt dataskydd samtidigt som kraven och behoven ökar i och med digitaliseringens framfart. Med relativt enkla medel i några få punkter kan man dock skapa sig en bra kontroll och styrning över detta arbete och därmed radikalt minska riskerna i verksamheternas utförande.

Vilken roll spelar kommunen i utveckling av föreningslivet?

Föreningsliv ett odefinierat begrepp som inrymmer mycket. Det vanligaste är vi tänker på idrottsrörelsen och dess betydelse för barn- och ungdomars fritidssysselsättning. Det aktiva och mångfacetterade föreningsliv som vårt samhälle erbjuder spelar en avgörande roll som röstbärare, demokratiskola, gemenskap och serviceproducent.