Public Partner stärker kompetensen kring regional utveckling

Public Partner fördjupar sin kunskap och förmåga att stärka regionernas utveckling framöver – mot Region 4.0 – genom att inleda ett samarbete med Magnus Persson.

Magnus Persson tillför kunskap, erfarenhet och kompletterar Public Partners kompetens inom regional utveckling som språngbräda för samhällsutvecklingen framöver. För oss är det intressant att fördjupa diskussionerna kring detta, säger Krister Högne, VD på Public Partner. Vi driver utveckling av samhällsstärkande konsulttjänster i komplexa sammanhang och som en del av det vill vi adressera regionutvecklingen, ansvarsfördelning mellan regionernas utvecklingsansvar och kommunernas roll samt de framgångsfaktorer som gör skillnad i praktiken.

Magnus Persson har under snart 20 år varit djupt engagerad i frågan om hur man får till en bra regional utveckling både hemma i Örebro och i nationella sammanhang. Han var under nio år regiondirektör i Regionförbundet Örebro, han har också bl a varit ordförande i Reglab, aktiv i olika regionala och nationella nätverk och är författare till SKR:s publikation ”Regionens röst – 14 framgångsfaktorer i det regionala utvecklingsuppdraget”.

Regionaliseringen tog fart på 1990-talet. För två år sedan blev de sista landstingen regioner och alla har nu samma ansvar. Vad betyder det?

– Ska man vara lite högtidlig så är det den största samhällsreformen sedan kommunsammanslagningarna i början av 70-talet. Jag menar att demokratin har fördjupats – det är ett folkvalt regionalt fullmäktige som nu ansvarar för utvecklingen i sitt län. Och de olika förutsättningarna i olika delar av landet kan bättre tas tillvara – unika förutsättningar blir möjligheter.

– Uppdraget från staten att ta fram en regional utvecklingsstrategi – RUS – innebär att det är tydligt att region, kommuner, myndigheter, ideell sektor, näringsliv och lärosäte behöver samla sig i varje region för att göra detta. Och att det är just de regionala politikerna som ska leda och driva den processen.

Men om nu alla blivit regioner – vad är nästa steg som du ser det?

– Fokus har länge varit på både att få ta hand om det regionala utvecklingsuppdraget, och att under många år engagerat diskutera större regioner. Nu har vi 21 regioner och 290 kommuner i det svenska flernivåstyret – under överskådlig tid. Regionerna har nu en tydlig men delvis ny roll, som är ny också för kommuner, lärosäte, myndigheter och andra som ska vara med i utvecklingsarbetet.

– Så jag menar att det nu är det dags att gå till ”Region 4.0”. Politiskt inflytande i länsstyrelsen i början av 90-talet var 1.0. ”Den regionala röran” från 2000 till 2019 var 2.0 och den formella regionbildningen2019 var 3.0.

– Nu först finns en spelplan som är lika och också den (nästan) alla vill ha. För mig är 4.0 att regionerna själva fördjupar sitt uppdrag, statens myndigheter hittar sin roll i förhållande till regionerna, att kommunerna utvecklar sin nya roll i regionen etc.

– Uppdraget har absolut redan börjat fyllas med bra innehåll. Jag har stor respekt för allt som skett sedan Skåne, Västra Götaland och Kalmar påbörjade resan i slutet av 90-talet. Nu gäller det att bli mer relevant, få en ökad legitimitet och tillsammans med övriga aktörer visa invånare och företag att det regionala uppdraget gör skillnad.

Vad kan du och Public Partner bidra men i resan in i Region 4.0?

– Jag tror att erfarenheter från olika delar av samhället är en styrka. Flertalet kollegor i Public Partner har god kunskap om och kontakt med kommunsverige, jag tillför ett brett regionperspektiv. Min erfarenhet från av hur staten fungerar kan också bidra.

– Vi brinner också alla för att utveckla ledare och ledarskap i viktiga processer. Public Partner har ju en gedigen kunskap om hur man bygger upp processer som ger bestående värde för de som är involverade.

Magnus Persson. Foto: Emma Ode, ArkivCentrum Örebro län.

AKTUELLT

Ärendeprocessen – kommunens blodomlopp

Har du ordning på ärendeprocessen i din kommun? Tycker du att beslutsunderlaget kommer i tid? Håller den kvalitet som du förväntar dig och behöver? Är dina förtroendevalda nöjda? Fungerar beslutsfattandet vid sammanträdet med tanke på beslutsunderlaget? Blir besluten så tydliga att det inte råder tveksamheter när besluteten ska genomföras? Gör ni lika i de olika förvaltningarna? Vet handläggarna om vad som krävs av en handläggare? Vill de förtroendevalda vara med i utformningen av tjänsteskrivelserna?

Ett år av pandemi – är det tid för att andas och lära?

För drygt ett år sedan drabbades Sverige tillsammans med stora delar av världen av Corona-pandemin. Få av oss trodde då att den fortsatt skulle pågå under våren 2021 och minnet av pandemins initiala fas bleknar successivt. Pandemin har visat att vi i delar av landet saknade förmåga att skydda de sköraste äldre, vi famlade i vår förmåga att anskaffa skyddsutrustning och bristen på samordning mellan olika nyckelaktörer i hanteringen av krisen var tämligen uppenbar i uppstarten.

Så lyckas du med ditt dataskyddsarbete i offentlig sektor

Det är ett ökande problem för många offentliga aktörer att hantera sitt dataskydd samtidigt som kraven och behoven ökar i och med digitaliseringens framfart. Med relativt enkla medel i några få punkter kan man dock skapa sig en bra kontroll och styrning över detta arbete och därmed radikalt minska riskerna i verksamheternas utförande.

Vilken roll spelar kommunen i utveckling av föreningslivet?

Föreningsliv ett odefinierat begrepp som inrymmer mycket. Det vanligaste är vi tänker på idrottsrörelsen och dess betydelse för barn- och ungdomars fritidssysselsättning. Det aktiva och mångfacetterade föreningsliv som vårt samhälle erbjuder spelar en avgörande roll som röstbärare, demokratiskola, gemenskap och serviceproducent.