Välkommen Sofia Spolander!

Public Partner är glada över att välkomna Sofia Spolander som konsult.

Sofia har mångårig erfarenhet av att verka i stabsfunktioner i såväl kommunal som statlig sektor, både som chef och i samordnande roller. Hon är väl förtrogen med att utveckla styrning och ledning, ledningssystem, ärendehantering, hållbarhetsfrågor, kommunikation och krishantering.

Sofia har gedigen kunskap om kommunalpolitiska processer och samspelet mellan politiker och tjänstepersoner från Stockholms stad, Uppsala och senast Upplands Väsby där hon i rollen som stabschef i nära samarbete med den politiska ledningen bland annat ansvarat för kommunens budget- och verksamhetsplaneringsprocess. Sofia är en erfaren kommunikatör som belyser och skapar förståelse för komplexa processer; hur de enskilda delarna hänger ihop med helheten och hur operativ verksamhet kopplas ihop med strategi och vision. Sofias drivkraft är att med medborgarens bästa för ögonen utveckla organisationens strukturer, processer och kultur.

– Den bästa konsultgärningen är den som lever vidare långt efter avslutat uppdrag. När de förändringar av styrning, ledning och kultur som lever kvar efter en genomlysning eller ett utvecklingsarbete skapar värde många år efteråt, säger Sofia.

MER

AKTUELLT

Så lyckas du med ditt dataskyddsarbete i offentlig sektor

Det är ett ökande problem för många offentliga aktörer att hantera sitt dataskydd samtidigt som kraven och behoven ökar i och med digitaliseringens framfart. Med relativt enkla medel i några få punkter kan man dock skapa sig en bra kontroll och styrning över detta arbete och därmed radikalt minska riskerna i verksamheternas utförande.

Vilken roll spelar kommunen i utveckling av föreningslivet?

Föreningsliv ett odefinierat begrepp som inrymmer mycket. Det vanligaste är vi tänker på idrottsrörelsen och dess betydelse för barn- och ungdomars fritidssysselsättning. Det aktiva och mångfacetterade föreningsliv som vårt samhälle erbjuder spelar en avgörande roll som röstbärare, demokratiskola, gemenskap och serviceproducent.

Välkommen Rune Nordström

Public Partner förstärks av Rune Nordström som associerad konsult. Rune är en drivande entreprenör med erfarenheter från styrelsearbete, företagsledning, marknad, samhälle och politik. Rune är också styrelseordförande i moderbolaget i Public Partner Group.

Public Partner stärker kompetensen kring regional utveckling

Public Partner fördjupar sin kunskap och förmåga att stärka regionernas utveckling framöver – mot Region 4.0 - genom att inleda ett samarbete med Magnus Persson. Magnus Persson tillför kunskap, erfarenhet och kompletterar Public Partners kompetens inom regional utveckling som språngbräda för samhällsutvecklingen framöver.