Axelpriset delas ut för tredje året i rad

I december 2020 delas Axelpriset ut för tredje året i rad. Det är Kommuninvest och Public Partner som instiftat detta pris. Denna gång sker prisceremonin med en digital prisutdelning som direktsänds från Public Partners kontor i Stockholm den 2:a december.

Priset är till för att uppmärksamma de insatser som dagligen utförs i kommunala verksamheter. Det är instiftat för att lyfta fram den offentliga verksamhetens vikt för tilliten till samhällskontraktet och de grundläggande demokratiska värden det bygger på.

Axelpriset delas ut till verksamma i den offentliga sektorn som särskilt väl står upp för de värden Axelpriset vill uppmärksamma. Det är bland annat opartiskhet och saklighet i tjänsteutövningen, öppenhet och tillgänglighet samt omsorg om gemensamma medel. Att förvalta och utveckla processer och system som värnar grundläggande värden om offentlighet, saklighet, oväld och integritet i en lokal representativ demokrati. Prissumman består av 25.000 kr per pristagare.

Priset har fått namn efter Axel Oxenstierna som på 1600-talet lade grunden till den moderna staten och bidrog till att skapa en ordning som tydliggjorde rollerna mellan beslutsfattare och verkställare. En ordning som fortfarande är grunden för Sveriges moderna förvaltning.

För både Public Partner och Kommuninvest är det angeläget att lyfta fram personer, verksamma inom den offentliga sektorn, som värnar den offentliga verksamhetens principer, resultat och hållbarhet. Det är kompetenta medarbetare med integritet som i samspel med politiken är en av nycklarna till en bra framtida verksamhet.

Axelpriset insiftades på initiativ av Public Partner och Kommuninvest och drivande på Public Partner har varit dess grundare Roger Johansson och Anna Sandborgh som är konsult på Public Partner. De ville göra något för att sätta fokus på på berömvärda insatser inom den offentliga förvaltningen.

Anna Sandborgh (bilden) har mångårig erfarenhet som kommundirektör och jurist, och är en person som brinner för att kunskapen om hur vår demokrati skapades och hur den tillämpas praktiskt, ska öka. Hon är en väl anlitad föreläsare och konsult som kan tala inititierat om hur offentlig verksamhet fungerar, och hon är en av de som fått till stånd detta pris.

I den snabba samhällsomvandling som sker sjunker lätt kunskapen tillbaka om hur vår demokrati skapades och utvecklades. Idag är den offentliga verksamhetens rötter och principer inte alltid självklara. Den offentliga sektorn möter de omständigheter som präglar dagens samhälle. Tempot är högt, komplexiteten stor, transparens och mediabevakning gör kritik och granskning intensiv. Medvetna och kunniga medborgare kräver snabb handläggning och ofta en individuell bedömning av sin fråga. Förtroendevalda, chefer och medarbetare prövas och kraven ökar på effektiv, snabb och lättillgänglig service och myndighetsutövning. Den offentliga verksamheten har dessutom påverkats av andra sektorers verksamhetsidéer och styrmodeller. Ibland har rötter och principer hamnat i skymundan, när de i själva verket är en grundförutsättning för att på ett långsiktigt hållbart sätt kunna möta nya uppgifter i en föränderlig värld.

Utmärkelsen ska belöna människor som:

  • står för den omtanke och omsorg som besjälar de gemensamma insatserna
  • vårdar de värden som ligger till grund för den skattefinansierade verksamheten
  • slagit vakt om den oväld och integritet som ska prägla den offentliga förvaltningen och dess tjänstemän
  • förnyar de offentliga insatserna till metoder och innehåll i tider av stark förändring i förutsättningarna för verksamheten
  • värnar om den goda hushållningen med gemensamma medel

Medborgarnas tillit till varandra och till landets offentliga institutioner är en av de viktigaste förutsättningarna för att Sverige ska fungera. Det är de insatser som bygger samhället i tiden och som samtidigt står upp för de demokratiska och konstitutionella värden som gett oss den position som det svenska samhället har. Vi som delar ut priset vill bidra till att uppmärksamma de personer, främst inom offentlig sektor eller anknytning dit, som aktivt bidrar till att vårda dessa värden.
Den offentliga sektor som Axel Oxenstierna lade grunden till har genom århundraden utvecklats till att idag bygga på några tydliga kännetecken för god offentlig verksamhet i stat, kommuner, landsting och regioner.

Tilliten till samhällskontraktet är fundamentet för hela välfärdssektorn. Axelpriset syftar till att uppmärksamma och hedra personer som bidragit till att trygga och utveckla den tilliten.

Om Kommuninvest
Kommuninvest är svenska kommuners och landstings eget låneinstitut. Kommuninvest ägs av 290 svenska kommuner och landsting/regioner för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är Sveriges sjätte största kreditinstitut och den störste långivaren till svenska kommuner och landsting/regioner.

Om Public Partner
Public Partner är ett konsultföretag som är verksamt inom främst offentlig sektor. Företaget har ett tjugotal konsulter med olika specialiteter inom bl.a. ledarskap, organisation samt samspel mellan politik och förvaltning. Företagets samhällsengagemang ligger till grund för att vara partner i Axelpriset.

Pristagarna kommer tillkännages den 2:a december och prisutdelningen sker digitalt och är möjligt att följa streamat i direktsändning. Länken kommer publiceras på Public Partners hemsida och sociala medier. Filmen kommer sedan publiceras på vår hemsida så att man även kan se på den i efterhand.

Public partners hemsida www.publicpartner.se
För ytterligare information
Krister Högne, VD Public Partner, tel: 073-0208432.
e-mail: krister@publicpartner.se

Se prisutdelningen live här

SE FILM

AKTUELLT

Ordning och reda i kommunens relationer med föreningslivet

Hur ska en kommun förhålla sig till föreningslivet för att skapa långsiktiga och goda förutsättningar? Hur undviker en kommun att skapa orättvisor och att verka i juridiska gråzoner eller till och med bryta mot lagen? Vad kan man som kommun vinna på att komma överens om ett gemensamt förhållningssätt till föreningslivet?

I huvudet på VD, 14 oktober 2022

I mitt huvud snurrar två enkla tankar som handlar om förmågor som jag anser att varje organisation kontinuerligt behöver jobba med för att möta sina utmaningar, nämligen [...]